Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-306-s
Nazwa:
Wiertnictwo
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
mgr inż. Złotkowski Albert (azlot@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą projektowanie i wykonywanie otworów wielkośrednicowych i normalnośrednicowych oraz geotechnicznych. GG1A_W05 Egzamin
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą rodzaje maszyn i urządzeń wiertniczych stosowanych do wierceń wielkośrednicowych, normalnośrednicowych i inżynieryjnych. GG1A_W07 Egzamin
M_W003 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania maszyn i urządzeń stosowanych w wiertnictwie wielko-, normalno- i małośrednicowy. GG1A_W07, GG1A_W14 Egzamin
M_W004 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu tprowadzenia prac wiertniczych dla poszukiwań złóż surowców stałych oraz pozyskiwania wód podziemnych. GG1A_W04, GG1A_W13 Egzamin
M_W005 zna konstrukcje otworów hydrogeologicznych, studziennych geotermalnych i poszukiwawczych. GG1A_W05, GG1A_W13, GG1A_W16 Egzamin
M_W006 Ma wiedzę na temat właściwości fizyczno-mechanicznych skał przydatnych do doboru świdrów wiertniczych. GG1A_W17, GG1A_W26, GG1A_W28 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie z zakresu prac wiertniczych GG1A_U01, GG1A_U07 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 potrafi dobrać narzędzie wiercące oraz dolny zestaw przewodu wierniczego do wierceń poszukiwawczych. GG1A_U10, GG1A_U12, GG1A_U17 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Potrafi wykonać badania podstawowych parametrów fizyczno-mechanicznych skał i je zinterpretować pod kątem ich urabialności. GG1A_U10, GG1A_U17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość potrzeby pracy zespołowej i jest odpowiedzialny za pracę w zespole zgodnie z zasadami bhp. GG1A_K03, GG1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą projektowanie i wykonywanie otworów wielkośrednicowych i normalnośrednicowych oraz geotechnicznych. + + + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą rodzaje maszyn i urządzeń wiertniczych stosowanych do wierceń wielkośrednicowych, normalnośrednicowych i inżynieryjnych. + + - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania maszyn i urządzeń stosowanych w wiertnictwie wielko-, normalno- i małośrednicowy. + - - - - - - - - - -
M_W004 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu tprowadzenia prac wiertniczych dla poszukiwań złóż surowców stałych oraz pozyskiwania wód podziemnych. + + + - - - - - - - -
M_W005 zna konstrukcje otworów hydrogeologicznych, studziennych geotermalnych i poszukiwawczych. + + - - - - - - - - -
M_W006 Ma wiedzę na temat właściwości fizyczno-mechanicznych skał przydatnych do doboru świdrów wiertniczych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie z zakresu prac wiertniczych - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi dobrać narzędzie wiercące oraz dolny zestaw przewodu wierniczego do wierceń poszukiwawczych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać badania podstawowych parametrów fizyczno-mechanicznych skał i je zinterpretować pod kątem ich urabialności. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość potrzeby pracy zespołowej i jest odpowiedzialny za pracę w zespole zgodnie z zasadami bhp. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Metody wiercenia otworów i charakterystyka podzespołów wiertnic.
2.Technika wierceń wielkośrednicowych, normalnośrednicowych i małośrednicowych.
3.Wykonywanie otworów wiertniczych dla potrzeb górnictwa podziemnego, odkrywkowego i skalnego.
4.Wiercenie otworów hydrogeologicznych, studziennych, geotermalnych i naftowych.
5.Otwory wiertnicze wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska i inżynierii środowiska.
6. Sprzęt, narzędzia wiertnicze i narzędzia pomocnicze.
7.Płyny wiertnicze, Technologia prawego i lewego obiegu płuczki.
8 Technologie wiercenia młotkami wgłębnymi
9. Konstrukcje otworów wiertniczych o różnym przeznaczeniu.
10. Rodzaje kolumn rur okładzinowych. Charakterystyka rur okładzinowych oraz technologii rurowania otworów wiertniczych.
11 Metody obliczania ciśnień oddziaływujących na kolumny rur okładzinowych.
12.Uzbrojenie i wyposażenie techniczne kolumn rur okładzinowych.
13.Metody cementowania otworów wiertniczych.
14. Prace zakończeniowe w otworach hydrogeologicznych, studziennych, geotermalnych i naftowych oraz wykonywanych dla potrzeb górnictwa podziemnego, odkrywkowego, skalnego ochrony środowiska i inżynierii środowiska.
15. Rekonstrukcje otworów wiertniczych.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Wskaźniki ekonomiczno-techniczne procesu wiercenia otworów naftowych.
2. Dobór świdrów skrzydłowych, gryzowych, diamentowych do przewiercanych warstw skalnych
3.Projektowanie hydraulicznych parametrów technologii wiercenia dla prawego i lewego obiegu płuczki wiertniczej
4. Dobór właściwości fizycznych i parametrów reologicznych płynów wiertniczych.
5. Wstępny dobór parametrów mechanicznych technologii wiercenia stołowego, wrzecionowego, oraz z wykorzystaniem młotków wgłębnych.
6. Zasady obliczeń ciśnień i gradientów ciśnień złożowych, geostatycznych, szczelinowania, oraz hydrostatycznych.
7 Obliczenia konstrukcyjne przy projektowaniu otworów dla pomp ciepła, otworów studziennych, odwadniających, geotermalnych, odmetanowujących, mrożeniowych i strzałowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratorium z Mechachniki Zwiercania Skał
1. Pomiar wskaźnika ścierności metodą Barona i Kuźniecowa
2. Pomiar wskaźnika ścieralności na Tarczy Boehmego
3. Badanie wytrzymałości próbek na jednoosiowe ściskanie
4. Pomiar zużycia świdrów gryzowych
5. Badanie wpływu nacisku osiowego i prędkości obrotowej na mechaniczną prędkość wiercenia koronką.
6. Badanie oporów przepływu cieczy nieniutonowskich

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 48 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.CZĄSTKA J. ,: WIERTNICTWO . ,WYDAWNICTWO ŚLĄSK KATOWICE 1975.
2.GONET A., RZYCZNIAK M., STRYCZEK S. :„ZADANIA DO ĆWICZEŃ Z WIERTNICTWA”, SKRYPTY UCZELNIANE NR 1506, AGH, KRAKÓW . 1997;
3.GONET A., STRYCZEK S., RZYCZNIAK M. : „PROJEKTOWANIE OTWORÓW WIERTNICZYCH. ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI”, WYDAWNICTWO AGH. KRAKÓW 2004;
4.GONET A., MACUDA J.: WIERTNICTWO HYDROGEOLOGICZNE, AGH 2004
5.GONET A., ZIĘBA A., WÓJCIK M., PAWLIKOWSKA J.: WIERCENIA RDZENIOWE, AGH KRAKÓW 2007
6.MISKA S., STRYCZEK S. :„PROJEKTOWANIE OTWORÓW WIERTNICZYCH”, SKRYPTY UCZELNIANE NR 775 , AGH, KRAKÓW 1980;
7.MITCHELL R. DRILLING ENGINEERING, SPE 2006
8.RACZKOWSKI J. : TECHNOLOGIA PŁUCZEK WIERTNICZYCH. WYDAWNICTWO „ŚLĄSK”. KATOWICE 1981.
9.STRYCZEK S., GONET A., RZYCZNIAK M.: „TECHNOLOGIA PŁUCZEK WIERTNICZYCH I ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH”, AGH, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO – DYDAKTYCZNE, KRAKÓW 1999;
10.SZOSTAK L. „WIERCENIE GŁĘBOKICH OTWORÓW”, WYDAWNICTWO „ŚLĄSK”, KATOWICE 1973;
11.SZOSTAK L., CHRZĄSZCZ W., WIŚNIOWSKI R.: „NARZĘDZIA WIERCĄCE.” WYDAWNICTWA AGH. KRAKÓW 1996 R.
12.SZOSTAK L.: WIERTNICTWO . WYDAWNICTWA GEOLOGICZNE. 1989
13.WOJNAR K.: „WIERTNICTWO. TECHNIKA I TECHNOLOGIA”, PWN, KRAKÓW. 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.