Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-308-s
Nazwa:
Elektrotechnika
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Skowron Mikołaj (mskowron@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Skowron Mikołaj (mskowron@agh.edu.pl)
Wantuch Agnieszka (awantuch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów dwukońcówkowych i czterokońcówkowych oraz podstawowych własności obwodów GG1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 ma wiedzę w zakresie podstaw elektrotechniki niezbędną do opisu i analizy nieskomplikowanych układów elektrycznych GG1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 umie przeprowadzić analize prostego obwodu elektrycznego umie sformułowac matematyczne równania obwodu elektrycznego i zinterpretować otrzymane rozwiązania GG1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe pomiary i obserwacje sygnałów w obwodach elektrycznych, potrai opracowac wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji GG1A_U01, GG1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracowac zarówno indywidualnie jak i w zespole realizujac swoją część zadania, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji GG1A_K01, GG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów dwukońcówkowych i czterokońcówkowych oraz podstawowych własności obwodów + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie podstaw elektrotechniki niezbędną do opisu i analizy nieskomplikowanych układów elektrycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie przeprowadzić analize prostego obwodu elektrycznego umie sformułowac matematyczne równania obwodu elektrycznego i zinterpretować otrzymane rozwiązania + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe pomiary i obserwacje sygnałów w obwodach elektrycznych, potrai opracowac wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracowac zarówno indywidualnie jak i w zespole realizujac swoją część zadania, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne. Podstawowe elementy obwodu elektrycznego i ich
własności. Elementy półprzewodnikowe. Analiza obwodu elektrycznego. Obwody prądu stałego
w stanie ustalonym. Energia i bilans mocy. Sygnały analogowe i cyfrowe. Wartości średnie i
skuteczne sygnałów elektrycznych. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych. Mody DC i AC
multimetrów. Pomiar prądu, napięcia i mocy.
Prąd sinusoidalny. Metoda liczb zespolonych. Impedancja zespolona. Moce w obwodach prądu
sinusoidalnego. Obwody jednofazowe i układy trójfazowe. Instalacje elektryczne.
Stany dynamiczne w obwodach elektrycznych. Generacja drgań. Pomiary i obserwacje
oscyloskopowe.Transformatory, silniki i prądnice.Podstawowe układy elektroniczne. Układy
analogowe i cyfrowe. Prostowniki i układy zasilające, wzmacniacze, wzmacniacz operacyjny.
Wybrane układy cyfrowe kombinacyjne i sekwencyjne.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Symulacja pomiarów w układach elektrycznych w programie NI Multisim. Pomiary w obwodach prądu stałego – sprawdzenie wybranych twierdzeń z teorii obwodów, bilans
mocy, charakterystyki prądowo napięciowe stabilizowanych zasilaczy elektronicznych. Obwody prądu sinusoidalnego – pomiar wartości skutecznej prądu, napięcia oraz mocy czynnej,
biernej i pozornej. Autotransformator. Pomiary multimetrami cyfrowymi w trybach DC i AC. Badania źródeł światła, określenie charakterystyk wybranych źródeł w funkcji napięcia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Arytmetyczna suma ocen z kolokwium podsumowującego laboratorium, ocen ze sprawozdań oraz ocen za aktywność na laboratoriach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT Warszawa 2009
2. A. Dąbrowski, W. Dąbrowski, S. Krupa, A. Miga: Elektrotechnika Ćwiczenia
Laboratoryjne, AGH Kraków
3. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. Wydanie czwarte WNT Warszawa 1995, 1998.
4. S. Osowski: Komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów elektrycznych. WPW
Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak