Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-401-s
Nazwa:
Geoinżynieria
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gonet Andrzej (gonet@agh.edu.pl)
dr inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Śliwa Tomasz (sliwa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i ich znaczenie GG1A_U06 Egzamin
M_W002 Student wie jakie są metody geoinżynieryjne modyfikujące właściwości fizyczno-mechaniczne ośrodka gruntowego. GG1A_W06, GG1A_W11 Egzamin
M_W003 Student wie jakie są cechy charakterystyczne metod geoinżynieryjnych wzmacniających i uszczelniających ośrodek gruntowy i masyw skalny GG1A_W06 Egzamin
M_W004 Student wie jak zastosować każdą z poznanych metod geoinżynieryjnych. GG1A_W06, GG2A_W04, GG2A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student umie zaprojektować ekran przeciwfiltracyjny dla zadanych warunków. GG1A_U03, GG1A_U06, GG1A_U07, GG1A_U09 Projekt inżynierski
M_U002 Student umie zaprojektować doszczelnienie podłoża budowli hydrotechnicznej. GG1A_U03, GG1A_U06, GG1A_U07, GG1A_U09 Projekt inżynierski
M_U003 Student umie zaprojektować wzmocnienie ośrodka gruntowego. GG1A_U03, GG1A_U06, GG1A_U07, GG1A_U09 Projekt inżynierski
M_U004 Student umie zaprojektować prace geoinżynieryjne z wykorzystaniem metod wiertniczych. GG1A_U03, GG1A_U06, GG1A_U07, GG1A_U09 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje pozwalajęce na uwzględnienie skutków społecznych i ekologicznych działaności inżynierskiej GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski
M_K002 Student ma kompetencje potrzebne do pracy w zespole. GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i ich znaczenie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie są metody geoinżynieryjne modyfikujące właściwości fizyczno-mechaniczne ośrodka gruntowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie są cechy charakterystyczne metod geoinżynieryjnych wzmacniających i uszczelniających ośrodek gruntowy i masyw skalny + - - - - - - - - - -
M_W004 Student wie jak zastosować każdą z poznanych metod geoinżynieryjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zaprojektować ekran przeciwfiltracyjny dla zadanych warunków. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie zaprojektować doszczelnienie podłoża budowli hydrotechnicznej. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie zaprojektować wzmocnienie ośrodka gruntowego. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student umie zaprojektować prace geoinżynieryjne z wykorzystaniem metod wiertniczych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje pozwalajęce na uwzględnienie skutków społecznych i ekologicznych działaności inżynierskiej - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma kompetencje potrzebne do pracy w zespole. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie geoinżynierii. Schematy prac do wykonawstwa geoinżynieryjnego.
2. Najważniejsze parametry geoinżynieryjne ośrodka gruntowego i masywu skalnego.
3. Polowe badania współczynnika filtracji, wodochłonności jednostkowej.
4. Wymiana gruntu, konsolidacja wstępna.
5. Elektroosmoza, elektropetryfikacja.
6. Wyżarzanie, mrożenie górotworu.
7. Zagęszczanie gruntu impulsami.
8. Dynamiczne zagęszczanie.
9. Wibrowanie powierzchniowe i wgłębne.
10. Wibrowymiana i wibroflotacja.
11. Kolumny scementowane, betonowe, zagęszczone.
12. System komórkowy Geoweb.
13. Geosyntetyki przepuszczalne.
14. Geosyntetyki nieprzepuszczalne.

Ćwiczenia projektowe:

1. Projekt ekranu przeciwfiltracyjnego dla stacji benzynowej celem zapobieżenia migracji węglowodorów w warstwie wodochłonnej
2. Projekt ekranu przeciwfiltracyjnego dla wysypiska odpadów komunalnych celem zapobieżenia migracji odcieków do warstwy wodochłonnej
3. Projekt techniki i technologii iniekcji otworowej w rejonie nieszczelności, na połączeniu zapory wodnej z górotworem, na przykładzie zapory w Różonowie, na Dunajcu
4. Projekt wykonania ekranu przeciwfiltracyjnego dla stacji benzynowej celem zapobieżenia migracji węglowodorów w warstwie wodonośnej w przypadku wycieku przez nieszczelność zbiorników
5. Technologiczne parametry dynamicznego zagęszczania gruntu pod budynek i plac stacji benzynowej
6. Uszczelnienie górotworu pod zaporą wodną w Czorsztynie na Dunajcu
7. Zaprojektować płytką wymianę gruntu celem wykonania parkingu
8. Zaprojektować technikę i technologię zagęszczania gruntu pod autostradę A4 na dowolnym odcinku
9. Zaprojektować uszczelnienie górotworu pod zaporą wodną na przykładzie zapory w Solinie na Sanie
10. Zaprojektować wiercenie pali nośnych metodą skrawającą w rejonie budowy hipermarketu na starym składowisku odpadów
11. Zaprojektować wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego dla stacji benzynowej celem zapobieżenia migracji węglowodorów w warstwie wodonośnej w przypadku wycieku przez nieszczelność zbiorników
12. Zaprojektować zagęszczanie gruntu metodą wibroflatacji pod budowę lotniska
13. Zaprojektować zagęszczanie gruntu pod skrzyżowanie dróg z ruchem okrężnym metodą wałowania wibracyjnego
14. Zaprojektować zbrojenie ośrodka gruntowego w rejonie budowy drogi górskiej
15. Zaprojektować zbrojenie ośrodka gruntowego w rejonie wcięcia drogi w górotwór, celem ograniczenia osuwania się skał

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z egzaminu z wagą 60% i ćwiczeń projektowych z wagą 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aktualny wpis na dziekanatowej liście studentów.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stryczek S., Gonet A.: Geoinżynieria. Studia, Rozprawy, Monografie. Nr 71. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2000.
2. Pisarczyk S.: Geoinżynieria. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
3. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
4. Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.