Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-402-s
Nazwa:
Geomechanika
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o pochodzeniu skał i gruntów, zna ich klasyfikację oraz właściwości fizyczne i mechaniczne GG1A_W10, GG1A_W26 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 zna teoretyczne podstawy metody Szreinera określania właściwości skał GG1A_W07 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 posiada wiedzę o rodzajach wód w gruncie, wodoprzepuszczalności gruntów oraz mechanicznym oddziaływaniu wody na szkielet gruntowy GG1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 ma teoretyczne podstawy wiedzy o nośności podłoża gruntowego, stateczności zboczy i skarp oraz wpływie mrozu na grunty GG1A_W10 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać analizę granulometryczną gruntu, sporządzić i scharakteryzować krzywą uziarnienia, dokonać klasyfikacji gruntu GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi oznaczyć wartości: wilgotności naturalnej, granicy płynności i granicy plastyczności, wskaźnika plastyczności, stopnia plastyczności i konsystencji oraz ocenić stan i konsystencję gruntu GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi oznaczyć, metodą laboratoryjną, wartość stopnia zagęszczenia gruntu niespoistego i dokonać klasyfikacji gruntu GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 potrafi wykonać edometryczne badanie gruntu, sporządzić wykres konsolidacji i wykres ściśliwości, obliczyć edometryczne moduły ściśliwości GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 potrafi wykonać badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie ścinarką obrotową SO-1 oraz sondą VT GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 potrafi wykonać badanie podatności gruntu na pęcznienie, sporządzić wykres krzywej pęcznienia, oznaczyć wartość wskaźnika pęcznienia i wilgotności pęcznienia, dokonać klasyfikacji gruntów pęczniejących GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość znaczenia zagadnień geomechaniki w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o pochodzeniu skał i gruntów, zna ich klasyfikację oraz właściwości fizyczne i mechaniczne + - - - - - - - - - -
M_W002 zna teoretyczne podstawy metody Szreinera określania właściwości skał + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę o rodzajach wód w gruncie, wodoprzepuszczalności gruntów oraz mechanicznym oddziaływaniu wody na szkielet gruntowy + - - - - - - - - - -
M_W004 ma teoretyczne podstawy wiedzy o nośności podłoża gruntowego, stateczności zboczy i skarp oraz wpływie mrozu na grunty + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać analizę granulometryczną gruntu, sporządzić i scharakteryzować krzywą uziarnienia, dokonać klasyfikacji gruntu - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi oznaczyć wartości: wilgotności naturalnej, granicy płynności i granicy plastyczności, wskaźnika plastyczności, stopnia plastyczności i konsystencji oraz ocenić stan i konsystencję gruntu - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi oznaczyć, metodą laboratoryjną, wartość stopnia zagęszczenia gruntu niespoistego i dokonać klasyfikacji gruntu - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi wykonać edometryczne badanie gruntu, sporządzić wykres konsolidacji i wykres ściśliwości, obliczyć edometryczne moduły ściśliwości - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi wykonać badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie ścinarką obrotową SO-1 oraz sondą VT - - + - - - - - - - -
M_U006 potrafi wykonać badanie podatności gruntu na pęcznienie, sporządzić wykres krzywej pęcznienia, oznaczyć wartość wskaźnika pęcznienia i wilgotności pęcznienia, dokonać klasyfikacji gruntów pęczniejących - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość znaczenia zagadnień geomechaniki w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pochodzenie i podział skał i gruntów.
Właściwości fizyczne i mechaniczne skał.
Metoda Szreinera określania właściwości skał.
Naprężenia w górotworze w strefie przyotworowej.
Zjawiska fizykochemiczne gruntów.
Właściwości fizyczne i stany gruntów.
Ruch wody w gruncie.
Właściwości mechaniczne gruntów.
Naprężenia w podłożu gruntowym.
Odkształcalność podłoża gruntowego.
Stateczność zboczy i skarp.
Wpływ mrozu na grunty.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów: analiza granulometryczna.
Stan gruntów spoistych: wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności.
Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych.
Właściwości mechaniczne gruntów: ściśliwość, wytrzymałość na ścinanie.
Pęcznienie: wskaźnik pęcznienia, wilgotność pęcznienia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wykładów (test zaliczeniowy) i z ćwiczeń laboratoryjnych (zaliczone sprawozdania).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii i matematyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Chudek M., Wilczyński S., Żyliński R.: Podstawy górnictwa. Wydawnictwo „Śląsk”.
Katowice 1979.
2.Hobler M.: Badania fizykochemicznych własności skał. Państwowe Wydawnictwo
Naukowe. Warszawa, 1977.
3.Kostrzewski W.: Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich
oznaczania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2001.
4.Miska S.: Zarys mechaniki zwiercania skał. Skrypty uczelniane nr 515. Akademia
Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Kraków, 1976.
5.Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa,
1998.
6.Pisarczyk S.: Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 1999.
7.Pisarczyk S.: Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2004.
8.PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skał.
Część 1: Oznaczanie i opis.
9.PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis
10.PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania
11.Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Do otrzymania oceny końcowej wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen zaliczeniowych z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
1. Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
2. Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenia wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić, z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, oraz poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenie tego materiału ( z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.