Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-404-s
Nazwa:
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara (uliasz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara (uliasz@agh.edu.pl)
dr inż. Wojna-Dyląg Elżbieta (dylag@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna pojęcia, procesy i prawa fizyczne stosowane do opisu środowiska wód podziemnych GG1A_W26 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 zna właściwości gruntów budowlanych, zasady rozpoznania właściwości ośrodka gruntowo-skalnego oraz procesy geologiczno-inżynierskie dla celów inżynierskiej działalności człowieka GG1A_W06, GG1A_W10 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonywać proste prognozy i obliczenia hydrogeologiczne GG1A_U03, GG1A_U17 Kolokwium
M_U002 potrafi ocenić i scharakteryzować warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego mające wpływ na projektowanie posadowień obiektów budowlanych oraz wpływ inżynierskiej działalności człowieka na środowisko gruntowe GG1A_U03, GG1A_U17 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 jest świadomy roli hydrogeologii w wiertnictwie, inżynierii naftowej i gazowniczej, geoinżynierii i górnictwie otworowym GG1A_K07 Egzamin
M_K002 jest świadomy naturalnych i antropogenicznych zagrożeń dla obiektów inżynierskich oraz wykazuje dbałość o środowisko geologiczne GG1A_K02, GG1A_K07 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 zna pojęcia, procesy i prawa fizyczne stosowane do opisu środowiska wód podziemnych + + - - - - - - - - -
M_W002 zna właściwości gruntów budowlanych, zasady rozpoznania właściwości ośrodka gruntowo-skalnego oraz procesy geologiczno-inżynierskie dla celów inżynierskiej działalności człowieka + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonywać proste prognozy i obliczenia hydrogeologiczne + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić i scharakteryzować warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego mające wpływ na projektowanie posadowień obiektów budowlanych oraz wpływ inżynierskiej działalności człowieka na środowisko gruntowe + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest świadomy roli hydrogeologii w wiertnictwie, inżynierii naftowej i gazowniczej, geoinżynierii i górnictwie otworowym + + - - - - - - - - -
M_K002 jest świadomy naturalnych i antropogenicznych zagrożeń dla obiektów inżynierskich oraz wykazuje dbałość o środowisko geologiczne + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wody podziemne w środowisku przyrodniczym – obieg wody w przyrodzie, genetyczne typy wód podziemnych, wody strefy aeracji i saturacji, klasyfikacje wód podziemnych.
Właściwości wód podziemnych – właściwości fizyczne, chemiczne, bakteriologiczne; skład chemiczny oraz klasyfikacje hydrogeochemiczne.
Właściwości i parametry hydrogeologiczne ośrodka skalnego – porowatość, przepuszczalność, szczelinowatość, wodochłonność, odsączalność.
Ruch wód podziemnych – podstawowe prawa ruchu wód podziemnych, schematyzacja warunków hydrogeologicznych.
Obliczanie dopływów wód do typowych ujęć w ustalonych i nieustalonych warunkach filtracji.
Hydrogeologia regionalna – wody zwykłe, mineralne, lecznicze i termalne.
Skład fazowy gruntów (minerały, wody występujące w gruncie), klasyfikacje gruntów.
Parametry fizyczne i mechaniczne gruntów, oddziaływania fizyko-chemiczne w gruntach.
Procesy geologiczno-inżynierskie związane z: oddziaływaniem wód podziemnych i infiltrujących, przemarzaniem, zmianami deformacyjnymi gruntów.
Procesy osuwiskowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

Schematyzacja warunków hydrogeologicznych.
Obliczanie wielkości dopływu wód do projektowanych ujęć w ustalonych i nieustalonych warunkach filtracji.

Ćwiczenia projektowe:

Określanie porowatości i przepuszczalności skał w oparciu o wzory empiryczne, pomiary laboratoryjne oraz pomiary geofizyki wiertniczej.
Wyznaczenie kształtu profilu statecznego metodą Masłowa.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie:
- wykładu na podstawie egzaminu pisemnego,
- ćwiczeń audytoryjnych na podstawie obecności i kolokwium,
- ćwiczeń projektowych na podstawie obecności i projektów indywidualnych.

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ocen z egzaminu oraz ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza – ogólna wiedza w zakresie geologii ogólnej,fizyki, matematyki
Umiejętności – znajomość podstawowych procesów geologicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Castany G. – Poszukiwanie i eksploatacja wód podziemnych. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1972.
Grabowska–Olszewska B. – Badania gruntów spoistych. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
Hydrogeologia regionalna Polski. Paczyński B. i Sadurski A. red., PIG, Warszawa, 2007.
Kowalski W.C. – Geologia Inżynierska. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1988.
Kulma R.– Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 1995.
Lancellotta R. – Geotechnical engineering. Taylor & Francis, 2009.
Macioszczyk A. – Hydrogeochemia. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1987.
Marsily G. – Quantitative Hydrogeology. Academic Press, Inc. , 1986.
Mitchell J.K., Soga K. – Fundamentals of soil behavior. John Wiley & Sons, New York, 2005.
Myślińska E. – Laboratoryjne badania gruntów (i gleb), Wydawnictwo Naukowe PWN wyd. 3., 2001.
Pazdro Z., Kozerski B.– Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990.
Podstawy hydrogeologii stosowanej. Macioszczyk A. red., PWN Warszawa, 2006.
Schwartz F.W., Zhang H. – Fundamentals of Groundwater. John Wiley & Sons, New York, 2003.
Słownik hydrogeologiczny. Dowgiałło J. (i in.) red. nauk. , Wyd. 2., Państw. Instytut Geologiczny, Warszawa, 2002.
Todd D. K., Mays L.W. – Groundwater Hydrology. John Wiley & Sons, New York, 2005.
Wiłun Z. – Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005.
Polskie Normy – PN-B-02480:1986, PN-B-04481:1988, PN-EN ISO 14688-1/2:2006 PN-EN 1997-1/2:2009.
Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892-1, …, 12:2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów; można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów; można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.