Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-406-s
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Artymiuk Jan (art@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zwierzyński Adam (zwierzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
dr inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
dr inż. Artymiuk Jan (art@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wytycznych i metodologii konstruowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń stosowanych w przemysle geologiczno poszukiwawczym. Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu najważniejszych elementów urządzeń decydujących o bezpieczeństwie i efektywności prowadzenia prac geologiczno - poszukiwawczych. Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązywać problemy wytrzymałościowe. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje do oceny skutków działalnosci inżynierskiej w zakresie odpowiedzialości społecznej i ekologicznej. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wytycznych i metodologii konstruowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń stosowanych w przemysle geologiczno poszukiwawczym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu najważniejszych elementów urządzeń decydujących o bezpieczeństwie i efektywności prowadzenia prac geologiczno - poszukiwawczych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązywać problemy wytrzymałościowe. - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje do oceny skutków działalnosci inżynierskiej w zakresie odpowiedzialości społecznej i ekologicznej. - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcie konstrukcji. Zasady konstruowania konstrukcji maszyn. Normalizacja i unifikacja w konstrukcji maszyn. Bezpieczeństwo konstrukcji, Dyrektywa Maszynowa UE, certyfikacja wyrobów. Materiały konstrukcyjne – dobór materiałów. Klasyfikacja części maszyn. Zasady obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn. Współczynnik bezpieczeństwa. Wytrzymałość części przy obciążeniach statycznych. Wytrzymałość części przy obciążeniach zmiennych – wytrzymałość zmęczeniowa. Warstwa wierzchnia, chropowatość i falistość powierzchni. Tolerancje i pasowania. Połączenia części maszyn.
Konstrukcje połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, wciskowych, powstałych przez odkształcenia trwałe, kształtowych, sworzniowych, kołkowych, klinowych, wpustowych i wielowypustowych, gwintowych, sprężystych, rurowych, zaworów i zasuw, itp. Osie i wały. Łożyskowanie elementów o ruchu obrotowym i posuwistym, konstrukcje i dobór łożysk. Przekładnie, sprzęgła i hamulce. Uszczelnienia techniczne. Tarcie i smarowanie. Zużycie i niezawodność maszyn. Korozja części maszyn i zapobieganie korozji. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, przeglądy techniczne. Konserwacja maszyn i urządzeń.

Ćwiczenia audytoryjne:

Ustalanie szczegółowych wymiarów części maszyn-wymiarowanie, tolerancje i pasowania, obliczenia konstrukcyjne. Ustalanie współczynników bezpieczeństwa z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych-wytrzymałość zmęczeniowa, spiętrzenie naprężeń, obliczenia wytrzymałościowe z uwzględnieniem zjawiska karbu. Obliczenia połączeń: spawanych, gwintowych, kształtowych itp.. Dobór i obliczenia osi, wałów, dobór łożysk.

Ćwiczenia projektowe:

Zaprojektowanie zadanej konstrukcji wybranego elementu maszyny, podzespołu lub zespołu, obejmujących: założenia konstrukcyjne, obliczenia wytrzymałościowe i podstawowe elementy dokumentacji technicznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen uzyskanych na zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na listę dziekanatową studentów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dietrych M. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. WN-T Warszawa 1995.
2. Osiński Z. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. PWN Warszawa 1995.
3. Osiński Z., Wróbel J. – Teoria konstrukcji. 1995.
4. Korewa W. – Części maszyn. PWN Warszawa 1992 r.
5. Markowski T. i inni – Podstawy konstrukcji maszyn. Napędy mechaniczne. Oficyna wydawnicza Rzeszów 1996.
6. Lawrowski Z. – Technika smarownicza. PWN Warszawa 1996.
7. Poradnik Mechanika.
8. Normy PN, PN-EN, ISO i API.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak