Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-408-s
Nazwa:
Praktyka zawodowa - 4 tygodnie
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 -zna organizację pracy na wiertni GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 -zna funkcjonowanie urządzenia wiertniczego GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 -zna funkcjonowanie serwisów:geologicznego,geofizycznego i płuczkowego GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W004 -zna technologie eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W005 -zna proces podziemnego magazynowania gazu GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W006 -zna zarys technologii przerobu ropy naftowej GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W007 -zna systemy oczyszczania ścieków porafinacyjnych w rafineriach nafty GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W008 -potrafi omówić technologie eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Odpowiedź ustna
M_W009 -potrafi omówić funkcjonowanie podziemnego magazynu gazu GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 -potrafi omówić proces wiercenia otworu wiertniczego GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Odpowiedź ustna
M_U002 -potrafi omówić proces oczyszczania ściekow porafinacyjnych w rafineriach GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 -ma świadomość wykorzystania nabytych w praktyce informacji przy poszerzeniu swoich horyzontów bintelektualnych GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 -zna organizację pracy na wiertni + - - - - - - - - - -
M_W002 -zna funkcjonowanie urządzenia wiertniczego + - - - - - - - - - -
M_W003 -zna funkcjonowanie serwisów:geologicznego,geofizycznego i płuczkowego + - - - - - - - - - -
M_W004 -zna technologie eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego + - - - - - - - - - -
M_W005 -zna proces podziemnego magazynowania gazu + - - - - - - - - - -
M_W006 -zna zarys technologii przerobu ropy naftowej + - - - - - - - - - -
M_W007 -zna systemy oczyszczania ścieków porafinacyjnych w rafineriach nafty + - - - - - - - - - -
M_W008 -potrafi omówić technologie eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego - - - - - - - - - - -
M_W009 -potrafi omówić funkcjonowanie podziemnego magazynu gazu - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 -potrafi omówić proces wiercenia otworu wiertniczego - - - - - - - - - - -
M_U002 -potrafi omówić proces oczyszczania ściekow porafinacyjnych w rafineriach - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 -ma świadomość wykorzystania nabytych w praktyce informacji przy poszerzeniu swoich horyzontów bintelektualnych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W ramach realizacji praktyki sudenci zapoznają się z na stępującymi zagadnieniami:
-organizacja pracy na wiertni,
-praca urządzenia wiertniczego,
-technologie eksploatacji ropy naftowej:eksploatacja samoczynna,pompowanieindywidualne i grupowe ropy naftowej,
-charakterystyka pracy podziemnego gazu,
-oczyszczanie ścieków porafinacyjnych w Rafinerii Nafty Jedlicze.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w zajęciach terenowych 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zaliczenia sprawozdania z praktyki + ocena z wiadomości ustnych + premia za aktywność na praktyce

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały piśmiennicze,dyktafon.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak