Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-502-s
Nazwa:
Podstawy Inżynierii złożowej
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Siemek Jakub (siemek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać podstawy wiedzy w zakresie: obliczeń zasobów metodą bilansu masowego, oceny warunków energetycznych złoża, oceny dopływu wody do złoża obliczeń zmian wydajności odwiertu w czasie eksploatacji, zasad określania wydobycia gazu z odwiertu, kryteriów tworzenia się stożków wodnych i gazowych, projektowania wtórnej eksploatacji złóż ropy GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W04, GG1A_W24, GG1A_W25, GG1A_W26 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu inżynierii złożowej. GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W24, GG1A_W25, GG1A_W26 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie GG1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać podstawy wiedzy w zakresie: obliczeń zasobów metodą bilansu masowego, oceny warunków energetycznych złoża, oceny dopływu wody do złoża obliczeń zmian wydajności odwiertu w czasie eksploatacji, zasad określania wydobycia gazu z odwiertu, kryteriów tworzenia się stożków wodnych i gazowych, projektowania wtórnej eksploatacji złóż ropy + + + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu inżynierii złożowej. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy teoretyczne bilansu masowego dla złóż węglowodorów; zarys metod wtórnej eksploatacji ropy; analiza równań bilansu masowego dla różnych przypadków złóż ropy naftowej; równanie bilansu masowego złoża gazu ziemnego bez dopływu i z dopływem wody złożowej; analiza przemieszczania się konturu woda-gaz; metody obliczania ilości dopływającej wody do części złoża zajętej przez węglowodory; analiza metod obliczania ilości dopływającej wody: metoda Van Everdingena-Hursta, metoda Fetkovitcha, metoda Havlena-Odeha; stożki i języki wodne oraz gazowe; kryteria eksploatacji ze względu na stożki i języki wodne; analiza metod wtórnych i trzecich w eksploatacji złóż ropy naftowej, krzywe spadku wydobycia (decline)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ćwiczenia audytoryjne:

Pozdstawy teoiretyczne związane z następującymi zagadnieniami:
1. Hydrodynamiczny stan złoża, równania dopływu gazu do otworu,
2. Równanie diagnostyczne dopływu wody do złoża wg Cole’a, równanie bilansu wg Havlena-Odeha
3. Równania dopływu wody wg Fetkovicha
4. Równania dopływu wody wg van Everdingena, Hursta
5. Równania tworzenia stożka wg Shoelsa
6. Równania prognozy wydobycia ze złoża
7. Krzywe spadku wydobycia

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 73 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

20% zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych, 20% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych, 60% egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotów: matematyka, fizyka, hydrodynamika, termodynamika

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Amyx J.W. et al., 1960 – Petroleum Engineering, McGraw-Hill.
2.Dake L.P., 1978, Fundamentals of reservoir engineering, Elsevier, Amsterdam.
3.Dake L.P., 1994, The Practice of Reservoir Engineering,. Elsevier. Amsterdam.
4.Fanchi, J. R., 2003, Principles of applied reservoir simulation, Gulf Professional Publishing,
5.Peaceman D.W.1977, Fundamentals of Numerical Reservoir Simulation, Elsevier, 1977
6.Slider H.C., 1976, Practical Petroleum Reservoir Engineering Methods. Petroleum Publishing Co., Tulsa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak