Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-504-s
Nazwa:
Horyzontalne Przewierty Sterowane HDD
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania maszyn przewiertowych. GG1A_W04, GG1A_W07 Odpowiedź ustna
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą metodykę projektowania prac HDD GG1A_W06 Kolokwium
M_W003 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu projektowania i wykonywania liniowych instalacji rurowych metodami bezwykopowymi w tym HDD GG1A_W13, GG1A_W14 Projekt inżynierski
M_W004 zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wykonania obliczeń inżynierskich niezbędnych do policzenia ilości materiałów płuczkowych oraz typoszeregu narzędzi wiercących w celu wykonania projektu HDD. GG1A_W17, GG1A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać, odczytać i wykorzystać istniejącą dokumentację techniczno-geologiczną pod względem jej przydatności do wykonania projektu przewiertu sterowanego. GG1A_U01, GG1A_U03 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi pracować indywidualnie i terminowo. GG1A_U02 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi dobrać maszynę przewiertową, pompę płuczkową, zespół mieszalników oraz system oczyszczania płuczki do wykonania HDD. GG1A_U01, GG1A_U10, GG1A_U18, GG1A_U19 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość szybkiego rozwoju technologii wykonywania liniowych instalacji rurowych metodami bezwykopowymi. GG1A_K01 Odpowiedź ustna
M_K002 Rozumie procesy i ma świadomość ich oddziaływania na środowisko naturalne podczas prac w technologii HDD. GG1A_K02 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania maszyn przewiertowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą metodykę projektowania prac HDD + - - + - - - - - - -
M_W003 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu projektowania i wykonywania liniowych instalacji rurowych metodami bezwykopowymi w tym HDD + - - + - - - - - - -
M_W004 zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wykonania obliczeń inżynierskich niezbędnych do policzenia ilości materiałów płuczkowych oraz typoszeregu narzędzi wiercących w celu wykonania projektu HDD. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać, odczytać i wykorzystać istniejącą dokumentację techniczno-geologiczną pod względem jej przydatności do wykonania projektu przewiertu sterowanego. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować indywidualnie i terminowo. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać maszynę przewiertową, pompę płuczkową, zespół mieszalników oraz system oczyszczania płuczki do wykonania HDD. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość szybkiego rozwoju technologii wykonywania liniowych instalacji rurowych metodami bezwykopowymi. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie procesy i ma świadomość ich oddziaływania na środowisko naturalne podczas prac w technologii HDD. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1 Metody budowy podziemnych instalacji rurowych.
2 Charakterystyka techniki i technologii wykonywania horyzontalonego przewiertu sterowanego (HDD)
3. Zasady projektowania trajektori HDD
4. Urządzenia wiertnicze
5. Przewód wiertniczy
6. Narzędzia wiercące
7. Techniki pomiaru położenia oraz orientacji świdrów
8. Płuczka wiertnicza
9. Rury osłonowe i produktywne

Ćwiczenia projektowe:

Projekt przewiertu streowanego (HDD)
1 Analiza warunków morfologicznych, hydrogeologicznych, geologicznych i geotechnicznych
2 Projekt trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego
3.Dobór liczby oraz średnic wiercenia poszczególnych etapów technologicznych
4. Dobór urządzenia wiertniczego
5. Projekt parametrów technologii wiercenia
6. Projekt wciągania rury osłonowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. BIELECKI R. SCHREYER J. GUIDELINES FOR SELECTING CONSTRUCTION METHODS FOR EART-LAID LINES UNDER ENVIRONMENTALLY RELEVANT AND ECONOMIC ASPECTS. GSTT-DOKUMENTATION. TRENCHLESS LAYNING AND REPAIRING PIPES IN GERMANY, HAMBURG 1997
2. KULICZKOWSKI A. RURY KANALIZACYJNE T.1. WŁASNOŚCI MATERIAŁOWE, MONOGRAFIA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 28. KIELCE 2001
3. MADRYAS C. KOLONKO A. WYSOCKI L. KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH. WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW 2002.
4. STEIN D, MOELERS K., BIELECKI R. M.,VERLAG FUER ARCHITEKTUR UND TECHNISCHE WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1989
5. ZWIERZCHOWSKA A.: OPTYMALIZACJA DOBORU METOD BEZWYKOPOWEJ BUDOWY RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, KIELCE 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Projekt powinien być przygotowany samodzielnie i oddany najlepiej w formie elektronicznie w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.

Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i ustna ich obrona (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.