Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-505-s
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnych
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej GG1A_W20, GG1A_W22, GG1A_W23 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać przepisy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej GG1A_U01, GG1A_U14 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi spożądzić wniosek do UPRP GG1A_U01, GG1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zasady współpracy nad nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz potrafi stosować prawo dotyczące własności intelektualnej GG1A_K01, GG1A_K03, GG1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać przepisy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi spożądzić wniosek do UPRP + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zasady współpracy nad nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz potrafi stosować prawo dotyczące własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawy i przedmiot prawa autorskiego i wynalazczego

  Ochrona praw autorskich w Polsce i za granicą. Urząd Patentowy RP. Instytucja rzecznika patentowego.

 2. Wynalazek i wzór użytkowy.

  Zasady sporządzania wniosku patentowego oraz wniosku o przyznanie praw ochronnych na wzór użytkowy. Zasady opracowania dokumentacji wniosku do Urzędu Patentowego RP. Wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układu scalonego.

 3. Podstawy ochrony własności przemysłowej.

  Zasady opracowywania dokumentacji i zgłaszania wniosków do Urzędu Patentowego. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.

 4. Licencje

  Odpowiedzialność karna za łamanie prawa własności przemysłowej. Międzynarodowe konwencje o ochronie własności przemysłowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Teksty jednolite ustaw:

DZ.U. 2000 Nr 80 poz. 904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne

DZ.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.