Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-507-s
Nazwa:
Prawo geologiczne, górnicze wodne i budowlane
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
mgr inż. Szlązak Iwona (iszlazak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna przepisy prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W26 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaszeregować zagadnienia techniczne do odpowiednich przepisów prawnych GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U06, GG1A_U14 Egzamin
M_U002 Umie stosować rozporządzenia wykonawcze do prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U14 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zespołowo wykonać podstawowe dokumenty wynikające z przepisów prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K05, GG1A_K06, GG1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna przepisy prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaszeregować zagadnienia techniczne do odpowiednich przepisów prawnych - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie stosować rozporządzenia wykonawcze do prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zespołowo wykonać podstawowe dokumenty wynikające z przepisów prawa geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Zakres obowiązywania prawa geologicznego i górniczego.

Własność i użytkowanie górnicze. Koncesje. Projektowanie i wykonywanie prac
geologicznych. Dokumentacja geologiczna.
Wydobywanie kopalin.
Obszar i teren górniczy. Projekt zagospodarowania złoża. Budowa obiektów zakładu
górniczego. Ruch zakładu górniczego. Likwidacja zakładu górniczego.
Inne zagadnienia prawa geologicznego i górniczego
Składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego. Stosunki sąsiedzkie i
odpowiedzialność za szkody. Organy administracji geologicznej, państwowa służba
geologiczna i organy nadzoru górniczego. Przepisy karne.
Prawo wodne – zasady ogólne.
Zarządzanie wodami. Pozwolenia wodnoprawne. Rozstrzyganie sporów.
Korzystanie z wód.
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Ochrona przed powodzią. Regulacja i utrzymanie
wód. Budownictwo wodne. Melioracje wodne. Zaopatrzenie w wodę. Spółki wodne. Księgi
wodne i kataster gospodarki wodnej. Przepisy karne.
Prawo budowlane – przepisy ogólne.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Prawa i obowiązki uczestników procesu
budowlanego. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych.
Utrzymanie obiektów budowlanych. Katastrofa budowlana. Organy państwowego nadzoru
budowlanego. Przepisy karne. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie.

Ćwiczenia audytoryjne:
Określanie zakresów obowiązywania praw geologicznego i górniczego, wodnego i budowlanego

Przygotowanie dokumentów wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny zaliczeniowej ćwiczeń audytoryjnych
oraz z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Teksty jednolite ustaw:
Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
DZ.U. 2006 Nr 156 poz. 1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
DZ.U. 2000 Nr 80 poz. 904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne
Schwarz Hubert, Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Tom 1, Wydawnictwo Salome sp. z
o.o., Wrocław 2012
Wybrane akty wykonawcze do Ustaw

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest
zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin
konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia audytoryjne) wymaga powtarzania całego
przedmiotu.