Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-508-s
Nazwa:
Eksploatacja wód podziemnych
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Solecki Tadeusz (solecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Solecki Tadeusz (solecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna rodzaje wód podziemnych będących kopalinami i miejsca ich występowania w Polsce oraz zna różne rozwiązania konstrukcyjne ujęć wód podziemnych zaliczanych do kopalin. GG1A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna rozwiązania techniczne i wymagania prawne wydobywania ze złóż solanek, wód termalnych i leczniczych. GG1A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student zna specyfikę dopływu wody podziemnej do źródeł naturalnych i innych ujęć, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć pionowych i ma wiedzę w odniesieniu do wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ujęcia na wydatek eksploatacyjny i jakość eksploatowanej wody. GG1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zinterpretować przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie dotyczącym koncesji na wydobywanie ze złóż solanek, wód termalnych i leczniczych. GG1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wybrać rozwiązania techniczne dla poboru wody podziemnej będącej kopaliną w dostosowaniu do rodzaju ujęcia. GG1A_U18 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie gospodarcze wód termalnych jako źródła ciepła, solanek jako źródła pierwiastków i związków chemicznych oraz wód leczniczych jako bazowego surowca balneologicznego. GG1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna rodzaje wód podziemnych będących kopalinami i miejsca ich występowania w Polsce oraz zna różne rozwiązania konstrukcyjne ujęć wód podziemnych zaliczanych do kopalin. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna rozwiązania techniczne i wymagania prawne wydobywania ze złóż solanek, wód termalnych i leczniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna specyfikę dopływu wody podziemnej do źródeł naturalnych i innych ujęć, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć pionowych i ma wiedzę w odniesieniu do wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ujęcia na wydatek eksploatacyjny i jakość eksploatowanej wody. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zinterpretować przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie dotyczącym koncesji na wydobywanie ze złóż solanek, wód termalnych i leczniczych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać rozwiązania techniczne dla poboru wody podziemnej będącej kopaliną w dostosowaniu do rodzaju ujęcia. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie gospodarcze wód termalnych jako źródła ciepła, solanek jako źródła pierwiastków i związków chemicznych oraz wód leczniczych jako bazowego surowca balneologicznego. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Eksploatacja złóż wód podziemnych

Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne poboru wód podziemnych. Podstawowe urządzenia ciągu technologicznego do poboru wód. Ujęcia pionowe wody podziemnej. Dopływ wody podziemnej do ujęcia pionowego. Ujęcia poziome wody podziemnej. Dopływ wody podziemnej do źródła. Dopływ wody podziemnej do ujęcia poziomego. Wpływ parametrów konstrukcyjnych ujęcia wody podziemnej na wydatek eksploatacyjny. Wpływ położenia poziomu wody podziemnej na wydatek eksploatacyjny ujęcia. Wpływ położenia filtra na wydatek eksploatacyjny ujęcia. Wpływ średnicy filtra na wydatek eksploatacyjny ujęcia. Wpływ długości filtra na wydatek eksploatacyjny. Wpływ położenia drenu poziomego na wydatek eksploatacyjny ujęcia. Graniczna wydajność ujęcia. Dobór pomp do wydobywania wody. Prawne aspekty poboru wód podziemnych.

Ćwiczenia audytoryjne:
Eksploatacja złóż wód podziemnych

Obliczenia wydajności eksploatacyjnej źródła. Obliczenia zasięgu spływu wody do ujęcia pionowego w różnych warunkach hydrogeologicznych. Obliczenia zasięgu wpływu ujęcia pionowego w różnych warunkach hydrogeologicznych. Obliczanie wpływu średnicy filtra na wydatek eksploatacyjny ujęcia. Obliczanie wpływu długości filtra na wydatek eksploatacyjny ujęcia. Obliczanie wpływu położenia filtra na wydatek eksploatacyjny ujęcia. Obliczanie dopływu do ujęcia poziomego w zależności od położenia drenów. Dobór pomp do wydobywania wody na podstawie danych katalogowych producenta. Ustalenie ograniczeń prawnych w poborze wód podziemnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z ćwiczeń i wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Castany, Gilbert. Poszukiwanie i eksploatacja wód podziemnych. Warszawa Wyd. Geologiczne, 1972.
2. Ciężkowski W. i in.: Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce. Poradnik Metodyczny. Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wrocław 2002.
3. Paczyński B.: Ocena zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i potencjalnie leczniczych – poradnik metodyczny. Wyd. PIG, Warszawa 2002.
4. Paczyński B., Sadurski A,; Hydrogeologia regionalna Polski. T. 2, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane ; Ministerstwo Środowiska. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007.
5. Duliński, W. Ropa Cz.;. Dobór pompy do eksploatacji wód mineralnych nagazowanych dwutlenkiem węgla. Wiertnictwo, Nafta, Gaz . – AGH- T.23/1,2006.
6. Duliński, W. Ropa Cz.;. Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zależności od wielkości wykładnika gazowego. Wiertnictwo, Nafta, Gaz . – AGH- T.25/2 ,2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.