Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-602-s
Nazwa:
Podstawy eksploatacji złóż gazu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać klasyfikację złoż weglowodorów w oparciu o skład chemiczny i warunki cisnienia i temperatury. GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Sudent powinien znać równania dla obliczania zasobów złoża gazu ziemnego GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Sudent powinien znać równania opisujace dopływ gazu do odwiertu gazowego GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student powinien miec wiedze w zakresie przyczyn zmiany przepuszczalnosci w strefie przyodwiertowej oraz współczynnika skin efektu w odwiercie gazowym GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W005 Student bedzie znał równania opisujące przepływ gazu w odwiercie GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W11, GG1A_W19 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
M_W006 Student będzie znał metodykę ustalania wydatku dozwolonego odwiertu GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W04, GG1A_W19 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student będzie umiał obliczać zasoby złoża gazu ziemnego. GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W10, GG1A_W15, GG1A_W19 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Projekt
M_U002 Student będzie umiał wykonywać obliczenia związane z dopływem gazu ze złoża do odwiertu GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W10, GG1A_W15, GG1A_W19 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt
M_U003 Student będzie umiał wykonywać obliczenia dotyczące przepływów gazu w odwiercie GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03, GG1A_U04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student będzie posiadał podstawy do wykonywania pracy w zespole GG1A_K04 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać klasyfikację złoż weglowodorów w oparciu o skład chemiczny i warunki cisnienia i temperatury. + + - + - - - - - - -
M_W002 Sudent powinien znać równania dla obliczania zasobów złoża gazu ziemnego + + - + - - - - - - -
M_W003 Sudent powinien znać równania opisujace dopływ gazu do odwiertu gazowego + + - + - - - - - - -
M_W004 Student powinien miec wiedze w zakresie przyczyn zmiany przepuszczalnosci w strefie przyodwiertowej oraz współczynnika skin efektu w odwiercie gazowym + + - + - - - - - - -
M_W005 Student bedzie znał równania opisujące przepływ gazu w odwiercie + + - + - - - - - - -
M_W006 Student będzie znał metodykę ustalania wydatku dozwolonego odwiertu + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student będzie umiał obliczać zasoby złoża gazu ziemnego. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student będzie umiał wykonywać obliczenia związane z dopływem gazu ze złoża do odwiertu + - - - - - - - - - -
M_U003 Student będzie umiał wykonywać obliczenia dotyczące przepływów gazu w odwiercie + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student będzie posiadał podstawy do wykonywania pracy w zespole - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Elementy dowiercania i udostępniania złóż gazu ziemnego

  W ramach wykładu zostanie podana specyfika metod dowiercania i udostepniania złóż gazu ziemnego o różnych cisnienia złożowych. Bedzie to nawiazanie do ogólnych metod dowiercania

 2. Metody obliczania zasobów złóż gazowych.

  W ramach tego wykładu zostaną sklasyfikowane i scharakteryzowane złoża gazu ziemnego oraz metody obliczania zasobów złóż gazu ziemnego. Definicja cisnienia dennego statycznego i dennego dynamicznego w odwiercie gazowym.
  W ramach wykładu omówione zostaną:
  - metoda objętosciowa,
  - metoda bilansu masowego
  - metoda krzywych spadku wydobycia

 3. Konstrukcje wgłębne i napowierzchniowe odwiertu gazowego.

  W ramach tego wykładu bedą scharakteryzowane różne konstrukcje wyposażenia wgłębnego i napowierzchniowego odwiertów gazowych.
  Omówione zostaną:
  -kostrukcja odwiertu niezarurowanego,
  - konstrukcja odwiertu zarurowanego, cementowanego i perforowanego,
  - konstrukcja odwiertu z kolumną rur traconych.

 4. Wydatek potencjalny odwiertu

  Podanie definicji wydatku potencjalnego. Charakterystyka procesu syfonowania odwiertu.

 5. Analiza węzłowa w ustalaniu wydatku dozwolonego.

  Warunki rzeczywistej eksploatacji złoża gazu ziemnego. Zagrożenia związane z procesem eksploatacji. Pojęcie depresji dopuszczalnej. Podstawy analizy węzłowej.

 6. Ogólna charakterystyka testów odwiertowych

  Poznanie metodyki określania wartości współczynników równań opisujacych dopływ gazu ze złoża do odwiertu.

 7. Likwidacja odwiertów gazowych

  Metody wykonywania likwidacji odwiertów. Likwidacja czasowa i likwidacja trwała odwiertu

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Wykonywanie obliczeń zasobów złoża gazu ziemnego

  Wariantowe obliczenia zasobów gazu w złożu przy użyciu metody objetościowej i metody bilansu masowego

 2. Obliczanie wydatku potencjalnego

  prowadzenie obliczeń wydatku z użycie formuły jedno i dwuczłonowej. Kryteria wydatku potencjalnego

 3. Obliczanie wydatku dozwolonego odwiertu gazowego

  Wykreslanie krzywej wydajnosci złoża oraz krzywej przepustowaści odwiertu na podstawie punktów obliczeniowych.
  Obliczanie wartosci wydatku dozwolonego odwiertu oraz okreslanie tego wydatku metodą graficzną.

 4. Prowadzenie obliczeń cisnienia dennego statycznego i cisnienia dennego dynamicznego.

  Wykonywanie przykładowych obliczeń zmian przepustowości odwiertu.

Ćwiczenia projektowe:
Projekt eksploatacji złoża gazu ziemnego

W ramach zajęć będzie wykonywany projekt eksploatacji złoża gazu ziemnego przy pomocy odwiertu pionowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 141 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 70 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Końcowa ocena modułu stanowić będzie wypadkową oceny: ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.2), oceny projektu (waga 0.2) oraz oceny egzaminu (waga 0.6). Wszystkie oceny muszą byc pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student ma uczestniczyć obligatoryjnie w ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych na zasadach podanych w regulaminie studiów oraz znać materiał przekazywany na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chi U. Ikoku
Natural Gas Production Engineering John Wiley & Sons Inc. 1984
2. Materiały dydaktyczne z wykładów przedmiotu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak