Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-603-s
Nazwa:
Podstawy eksploatacji złóż ropy
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedza z zakresu podstawowych własności skały złożowej oraz płynów złożowych; systemów energetycznych złóż ropy naftowej i ich wpływu na eksploatację. GG1A_W04 Egzamin
M_W002 Wiedza z zakresu metod wydobywania ropy naftowej; zasady działania podstawowych urządzeń wydobywczych. GG1A_W17 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umiejętność: pracy w laboratorium, wyznaczania podstawowych własności płynów złożowych. GG1A_U02, GG1A_U04 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umiejętności z zakresu opracowania uproszczonego projektu urządzenia wydobywczego GG1A_U02, GG1A_U03, GG1A_U04, GG1A_U06 Projekt
M_U003 Umiejętności z zakresu określania podstawowych własności fizycznych ropy naftowej metodami analitycznymi. GG1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomość pozatechnicznych skutków działalnośći górniczej. GG1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedza z zakresu podstawowych własności skały złożowej oraz płynów złożowych; systemów energetycznych złóż ropy naftowej i ich wpływu na eksploatację. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza z zakresu metod wydobywania ropy naftowej; zasady działania podstawowych urządzeń wydobywczych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność: pracy w laboratorium, wyznaczania podstawowych własności płynów złożowych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności z zakresu opracowania uproszczonego projektu urządzenia wydobywczego - - - + - - - - - - -
M_U003 Umiejętności z zakresu określania podstawowych własności fizycznych ropy naftowej metodami analitycznymi. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomość pozatechnicznych skutków działalnośći górniczej. + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Charakterystyka własności fizycznych złoża oraz metody ich wyznaczania.
Anizotropia i niejednorodność własności złożowych – wpływ na eksploatację.
Systemy energetyczne złóż ropy naftowej.
Doskonałość hydrodynamiczna odwiertu, skin effect.
Dopływ do odwiertu – wpływ warunków złożowych na eksploatację.
Klasyfikacja metod wydobycia ropy naftowej.
Charakterystyka urządzeń wydobywczych stosowanych na złożach ropy naftowej.
Budowa i zasada działania tłokowej pompy wgłębnej.
Obliczenia podstawowych parametrów tłokowej pompy wgłębnej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

wyznaczanie współczynnika przepuszczalności absolutnej; określanie współczynnika lepkości dynamicznej aparatem Hooplera; określanie współczynnika lepkości kinematycznej metodą Engela; wyznaczanie napięcia powierzchniowego na granicy ciecz – powietrze; określanie zawartości wody w ropie metodą wirówkową; wyznaczanie gęstości ropy; określanie nasycenia ropą aparatem Soxleta

Ćwiczenia projektowe:

Obliczanie własności ropy i gazu towarzyszącego dla zmiennych warunków złożowych
Projektowanie tłokowej pompy wgłębnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 144 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z egzaminu i zaliczeń zajęć laboratoryjnych, projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ahmed T., McKinney P. “Advanced Reservoir Engineering”
Boyun G. “Petroleum Production Engineering a Computer Assisted Approach”
Bradley H. “Petroleum Engineering Handbook”
Cholet H. “Well Production – Practical Handbook”
Economides M.J., “Petroleum Production Systems”
Jahn F., Cook M. “Hydrocarbon Exploration and Production”
Liszka K. “Podstaw eksploatacji złóż ropy”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.