Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-604-s
Nazwa:
Eksploatacja otworowa złóż surowców stałych
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 -posiada wiedzę w zakresie podstawowych własności fizykochemicznych dot. rudy siarki oraz pokładów soli, GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W04, GG1A_W05, GG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 -potrafi scharakteryzować metoty otworowe wydobycia siarki i soli GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W04, GG1A_W05, GG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt inżynierski,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 -posiada znajomość dot.urządzeń wydobywczych i powierzchniowych przy eksploatacji otworowej siarki i soli GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W04, GG1A_W05, GG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 - potrafi scharakteryzować technologię eksploatacji siarki przy wykorzystaniu otworów wiertniczych GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03, GG1A_U04, GG1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 -potrafi narysować schemat określający zasadę metody Frasha GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03, GG1A_U04, GG1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 -potrafi omówić sposoby ługowania pokładów solnych GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03, GG1A_U04, GG1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 -ma świadomość aktualności stosowanych metod otworowych przy eksploatacji siarki i soli GG1A_K01, GG1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 -posiada wiedzę w zakresie podstawowych własności fizykochemicznych dot. rudy siarki oraz pokładów soli, + - - - - - - - - - -
M_W002 -potrafi scharakteryzować metoty otworowe wydobycia siarki i soli + - - - - - - - - - -
M_W003 -posiada znajomość dot.urządzeń wydobywczych i powierzchniowych przy eksploatacji otworowej siarki i soli + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - potrafi scharakteryzować technologię eksploatacji siarki przy wykorzystaniu otworów wiertniczych - - - + - - - - - - -
M_U002 -potrafi narysować schemat określający zasadę metody Frasha - - - + - - - - - - -
M_U003 -potrafi omówić sposoby ługowania pokładów solnych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 -ma świadomość aktualności stosowanych metod otworowych przy eksploatacji siarki i soli - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Podstawowe własności fizykochemiczne rudy siarki i soli.
2.Surowce siarkonośne w przyrodzie.
3.Odmiany alotropowe siarki.
4.Podstawy teoretyczne wydobywania rud siarki i soli.
5.Eksploatacja otworowa siarki metodą Frasha.
6.Odwierty odwadniające (odprężające).
7.Obliczanie wydajności odwiertów.
8.Eksploatacja siarki w złożach o niskiej wodochłonności.
9.Podstawy teoretyczne oddziaływania cieczy kwasujących na skały złożowe siarki.
10.Metoda ekstrakcyjna eksploatacji złóż siarki.
11.Eksploatacja otworowa złóż soli.
12.Metody eksploatacji solanek.
13.Urządzenia wydobywcze,urządzenia napowierzchniowe przy uzyskiwaniu solanek.

Ćwiczenia projektowe:
Wydobywanie siarki metodą otworową Frasha

Shemat i opis metody Frasha.Obliczanie odległości między otworem odprężającym,a otworem eksploatacyjnym.Obliczanie ilości otworów odwadniających. Obliczanie głównych parametrów gazodżwigu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zaliczenia ćwiczeń projektowych +ocena z wiadomości z wykładów + premia dla słuchaczy i dyskutantów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wykłady-Obecność zgodnie z Regulaminem Studiów
Ćwiczenia projektowe – zaliczenie wymaganego projektu oraz kolokwium (z możliwościa wykorzystania godzin konsultacji).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Materiały wykładowe.
2.Jewulski J. “Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych”.AGH UWND Kraków 2003.
3.Siuta J.“Siarka w biosferze”,PWRiL Warszawa 1980
4.Wilk Z. “Eksploatacja złóż płynnych surowców mineralnych”,Wydawnictwo Śląsk Katowice 1969.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach projektoewych wymaga powtarzania całego przedmiotu.