Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-606-s
Nazwa:
Technologia płynów wiertniczych
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Bielewicz Danuta (bielewic@wnaft.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Bielewicz Danuta (bielewic@wnaft.agh.edu.pl)
mgr inż. Słupek Ewa (eslupek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o zadaniach i zastosowaniu płynów w wiertnictwie i pracach geoinżynieryjnych GG1A_W05 Kolokwium
M_W002 zna materiały i środki do sporządzania i regulowania parametrów płynów wiertniczych GG1A_W05 Kolokwium
M_W003 zna przyrządy i sposób pomiaru parametrów płynów wiertniczych GG1A_W05 Kolokwium
M_W004 zna systemy sporządzania i oczyszczania płynów wiertniczych GG1A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 zna aparaturę, przyrządy i potrafi wykonać pomiary parametrów płynów wiertniczych GG1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U002 potrafi korzystać z norm dla określania parametrów płynów wiertniczych GG1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U003 potrafi korzystać z norm w celu określenia przydatności środków do sporządzania płynów wiertniczych GG1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U004 potrafi sporządzić płyny wiertnicze według określonych receptur GG1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość funkci płynów wiertniczych w procesie wykonywania otworów, rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera wiertnika, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania GG1A_K02, GG1A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o zadaniach i zastosowaniu płynów w wiertnictwie i pracach geoinżynieryjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna materiały i środki do sporządzania i regulowania parametrów płynów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna przyrządy i sposób pomiaru parametrów płynów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W004 zna systemy sporządzania i oczyszczania płynów wiertniczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 zna aparaturę, przyrządy i potrafi wykonać pomiary parametrów płynów wiertniczych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi korzystać z norm dla określania parametrów płynów wiertniczych - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi korzystać z norm w celu określenia przydatności środków do sporządzania płynów wiertniczych - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi sporządzić płyny wiertnicze według określonych receptur - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość funkci płynów wiertniczych w procesie wykonywania otworów, rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera wiertnika, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zadania płynów wiertniczych stosowanych w wiertnictwie oraz pracach geoinżynieryjnych.
Materiały i środki do sporządzania i regulowania parametrów w zależności od aplikacji płynów.
Technologia sporządzania płynów wiertniczych.
Systemy krążenia płynów wiertniczych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Przyrządy i aparatura do pomiarów parametrów płynów wiertniczych.
Badania parametrów technologicznych suspensji bentonitowych oraz ich modyfikacja.
Sposoby regulacji parametrów płynów wiertniczych przy użyciu różnych materiałów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

wymagana podstawowa wiedza z zakresu chemii, fizyki, geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Bielewicz: Płyny wiertnicze. Wyd. AGH Kraków 2009
2. J. Raczkowski: Materiały i środki chemiczne do sporządzania płuczek wiertniczych. Prace Instytutu Naftowego i Gazownictwa nr 95, Kraków 1998
3. Specification for Drilling Fluid Materials – API Specyfication. Washington 1990
4. Płuczka wiertnicza – Norma branżowa BN-90/1785-01 Metody badań w warunkach polowych
5. J. Raczkowski: Reologia cieczy wiertniczych. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1975
6. Water-Based Drilling Fluids. Selection and Description Danuta Bielewicz. AGH Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W celu uzyskania oceny końcowej z przedmiotu wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego i ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych w skutek nieobecności studenta na zajęciach:
1. Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
2. Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, oraz poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenie tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).