Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-607-s
Nazwa:
Technologie uszczelniania górotworu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
mgr inż. Złotkowski Albert (azlot@agh.edu.pl)
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
dr inż. Rado Robert (rado@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu doboru receptur zaczynów uszczelniających do uszczelniania górotworu. GG1A_W06, GG1A_W11, GG1A_W16, GG1A_W17 Kolokwium
M_W002 Student zna technikę i technologię uszczelniania i wzmacniania ośrodka gruntowego i masywu skalnego. GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W06, GG1A_W11 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność doboru receptury zaczynu do uszczelniania górotworu. GG1A_U01, GG1A_U13, GG1A_U17 Wykonanie projektu
M_U002 Student posiada umiejętność doboru dodatków i domieszek regulujących wybrane właściwości technologiczne zaczynów uszczelniających. GG1A_U01, GG1A_U13 Wykonanie projektu
M_U003 POtrafi pracować indywidualnie i terminowo GG1A_U02, GG1A_U03 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. GG1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 ma świadomość skutków prac związanych z uszczelnianiem górotworu na środowisko naturalnr i otoczenie GG1A_K02 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu doboru receptur zaczynów uszczelniających do uszczelniania górotworu. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna technikę i technologię uszczelniania i wzmacniania ośrodka gruntowego i masywu skalnego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność doboru receptury zaczynu do uszczelniania górotworu. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność doboru dodatków i domieszek regulujących wybrane właściwości technologiczne zaczynów uszczelniających. + - - + - - - - - - -
M_U003 POtrafi pracować indywidualnie i terminowo - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. + - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość skutków prac związanych z uszczelnianiem górotworu na środowisko naturalnr i otoczenie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zakres stosowania metod uszczelniania i wzmacniania ośrodka gruntowego, masywu skalnego. Charakterystyka środowiska panującego w otworze wiertniczym. Zaczyny uszczelniające stosowane w celu uszczelnienia i wzmocnienia górotworu. Cel wykonywania zabiegów uszczelniających w technologiach wiertniczych. Wymagania odnośnie zaczynów uszczelniających stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii. Rodzaje spoiw hydraulicznych. Cementy powszechnego użytku. Cementy wiertnicze. Domieszki i dodatki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów uszczelniających.

Ćwiczenia projektowe:

Wykonanie projektu uszczelniania ośrodka gruntowego lub masywu skalnego z wykorzystaniem otworów iniekcyjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z:
test z wykładu w formie pisemnej (waga 50%)
ocena z ćwiczeń projektowych (waga 50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Szostak L. , Chrząszcz W., Wiśniowski R., Ziaja J. : Technologia cementowania. Nafta & Gaz Biznes. Kraków. 1999 .
Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M. : Projektowanie otworów wiertniczych. Zadania z rozwiązaniami. Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 981. Kraków. 1985 .
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M. : Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających. AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków. 1999 .
Habrat S., Raczkowski J., Zawada S. : Technika i technologia cementowań w wiertnictwie. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1980 .
Raczkowski J., Stryczek S., Fugiel K., Kraj Ł., Wilk S. : Zaczyny do uszczelniania w otworach wiertniczych. Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 612. Kraków 1978 r.
Instrukcja rurowania i cementowania otworów wiertniczych. PGNiG, Warszawa 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.