Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
BGG-1-502-s
Nazwa:
Geozagrożenia
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Krajewski Marcin (kramar@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie geozagrożeń GG1A_W04, GG1A_W14, GG1A_W08 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów geodynamicznych GG1A_W04, GG1A_W14, GG1A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geozagrożeń GG1A_U09, GG1A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki geozagrożeń GG1A_K04, GG1A_K05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie geozagrożeń + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów geodynamicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geozagrożeń + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki geozagrożeń + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Geozagrożenia jako procesy geodynamiczne w litosferze, atmosferze i hydrosferze, mogące powodować szkody w środowisku i zniszczenia infrastruktury. Przejawy geozagrożeń: impakty, grawitacyjne ruchy masowe, powodzie i podtopienia, erozja, abrazja i inne procesy liotaralne, krasowienie, erozja, sufozja i działalność wody na stoku, neotektonika i wstrząsy sejsmiczne. Rola człowieka w generowaniu i intensyfikacji geozagrożeń (budownictwo, eksploatacja kopalin, magazynowanie). Prognozowanie, rozpoznawanie (geoindykatory), monitorowanie i zapobieganie skutkom procesów geodynamicznych. Archiwizacja (bazy danych, kartografia) geozagrożeń. Regionalizacja na obszarze Polski. Zagadnienia prawne ochrony litosfery.

Ćwiczenia projektowe:

Rozpoznawanie i dokumentowanie obszarów i przejawów grawitacyjnych ruchów masowych, obszarów krasowych, erozji, abrazji i innych geozagrożeń z wykorzystaniem materiałów kartograficznych, teledetcyjnych i NMT. Sporządzanie kart geozagrożeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.7 ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0.3 ocena ze sprawdzianu z ćwiczeń i projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii ogólnej, regionalnej, geomorfologii, ochrony środowiska, kartografii geologicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grabowski, D., Marciniec, P., Mrozek, T., Nescieruk, P., Rączkowski, W., Wójcik, A. & Zimnal, Z., 2008. Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10.000. PIG-PIB. Warszawa.
Graniczny, M. & Mizerski, W., 2009. Katastrofy przyrodnicze. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia. PWN. Warszawa.
Kowalski, W. C., Geologia inżynierska. Wyd. Geol. Warszawa.
Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Mycielska-Dowgiałło, E., Korotaj-Kokoszczyńska, M., Smolska, E. & Rutkowski, J., 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW. Warszawa.
Wyrzykowski, T., 1989. Mapa gradientów prędkości współczesnych pionowych ruchów powierzchni skorupy ziemskiej na obszarze Polski, 1: 2 500 000. Inst. Geod. i Kartogr., Warszawa.
Zuchiewicz W., 2000. Mapy 1:5 000 000: Współczesne ruchy tektoniczne, Ruchy tektoniczne w czwartorzędzie I, Ruchy tekto-toniczne w czwartorzędzie II, Jednostki neotektoniczno-strukturalne. W: Atlas Polski. Encyklopedia geograficzna świata , XI. Wyd. Opres, Kraków.
Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków: IGiGP UJ. s. 143
Ozimkowski w., Rubinkiewicz J., Śmigielski M., Konon A., 2010, Metodyka prac analitycznych i kartograficznych w problematyce osuwisk karpackich w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s.74
Pawłowska K., Słysz K., 2002, Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym, Poradnik metodyczny, Instytut. Gosp. Przestrzennej i Komunalnej., Kraków, s.104.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:
- obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)
- oddanie i zaliczenie wszystkich projektów i sprawozdań
- uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy uzyskiwania zaliczenia ćwiczeń – jeden podstawowy i dwa poprawkowe)
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń rysunkowych lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od nieobecności.
Na sprawdzianie z wykładów obowiązuje materiał prezentowany na wykładach w roku uzyskiwania zaliczenia. Postęp wiedzy powoduje praktycznie coroczne modyfikacje treści wykładów. Zmiany te mieszczą się jednak w ramach zagadnień zamieszczonych w sylabusie (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy zaliczania sprawdzianu – jeden podstawowy i dwa poprawkowe).
Pozostałe informacje i wymogi na stronie internetowej Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej