Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economic geology I
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGG-2-101-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student gets acquainted with: 1. main petrographic types of rocks that can be applied as raw materials (building stones, aggregates, clay minerals, salts and other chemical minerals); 2. mineralogy, petrography and mechanical properties of the rocks applied as raw materials. GG2A_W01, GG2A_W05 Kolokwium
M_W002 Student knows relationships between origin of the rock and its mineral, petrographic, structural and textural features and, firther on, its mechanical properties and, thus, application as raw material. GG2A_W05, GG2A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to identify, examin and describe basic types of rocks used as raw materials. GG2A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student is able to select proper procedures and tools for succesful selection of raw material good for practical application. GG2A_U10, GG2A_U14 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in a team and plan, share and compile stages of the project and contribution of the team members. GG2A_K01, GG2A_K02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student gets acquainted with: 1. main petrographic types of rocks that can be applied as raw materials (building stones, aggregates, clay minerals, salts and other chemical minerals); 2. mineralogy, petrography and mechanical properties of the rocks applied as raw materials. + - - - - - + - - - -
M_W002 Student knows relationships between origin of the rock and its mineral, petrographic, structural and textural features and, firther on, its mechanical properties and, thus, application as raw material. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to identify, examin and describe basic types of rocks used as raw materials. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to select proper procedures and tools for succesful selection of raw material good for practical application. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in a team and plan, share and compile stages of the project and contribution of the team members. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Introduction to economic geology. Impact of economic geology on modern society and civilization development.

  2. Building stones, aggregates and clays for builidng ceramics:
  - origin of various types of rocks (sedimentary, igneous, metamorphic);
  - mineral composition, structure and texture;
  - mechanical properties;
  - application as raw materials;
  - deposits: shape, occurence, reserves;
  - review of main deposits of rock raw materials.

  3. Evaporites
  - ocean waters salinity;
  - chemical composition of evaporate deposits;
  - cyclic sedimentation and models of evaporate basins;
  - evaporites as a mineral resource;
  - world’s deposits of rock salts and K-Mg salts;
  - mineral resources of sulfur, phosphorus, lithium and borates.

 2. 1. Building stones and aggregates:
  - examination (macroscopic and microscopic) of various types of rocks applied as raw materials;
  - structure and texture of deposits: interpretation of geological data (logs, profiles, maps) from prospection reports;
  - individual project: critical analysis of geological data for prospection of raw materials.

  2. Evaporites:
  - saline minerals;
  - texture and structure of rock salts;
  - deposits of salts in Poland;
  - student’s presentation.

Zajęcia praktyczne:
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5* lectures test result + 0,5* classes test result

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• mineralogy and petrography knowledge
• general geology knowledge

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Building stones and aggregates:
Prikryl, R. (ed.), 2004 – Dimension Stone. Balkema
Smith, M. R. & Collis, L. (eds.), 1993 – Aggregates. The Geological Society of London.
Winkler, E. M., 1997 – Stone in architecture. Properties, durability. Springer.
Siegismund, S., Weiss, T. & Vollbrecht A. (eds.), 2002 – Natural stone: weathering phenomena, conservation strategies and cas studies. The Geological Society of London.
Latham, J.-P., 1998 – Advances in aggregates and armourstone evaluation. The Geological Society of London.
Smith, M. R. (ed.),1999 – Building stone, rock fill and armourstone in cosntruction. The Geological Society of London.
Misra C. K. (1999) – Understanding Mineral Deposits.

2. Evaporites:

Warren J., 2006 – Evaporites. Their Evolution and Economics. Springer.

Babel M., Schreiber Ch., 2013 – Geochemistry of Evaporites and Evolution of Seawater; In: Mackenzie F. (ed). Treatise on Geochemistry, v. 9. Sediments, Diagenesis, and Sedimentary Rocks, Elsevier.

Garlicki A., 2013 – Salt Mines in the World; [in] Andrzej Nowakowski, in: The “Wieliczka Salt Mine. An Underground Treasure. Universitas Kraków,

Poborska-Młynarska K., Toboła T., 2013 – Glossary of mining and geological terms. [in] Andrzej Nowakowski, in: The “Wieliczka Salt Mine. An Underground Treasure. Universitas Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak