Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Field Class in Economic Geology
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGG-2-109-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. GG2A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Student have basic knowledge on impact of mining on environment. GG2A_W09 Projekt,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan geological works, logging, samples collection. GG2A_U07 Sprawozdanie
M_U002 Student is able to perform preliminary economic analysis of engineer works in mining and geology. GG2A_U16, GG2A_U11 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. GG2A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student have basic knowledge on impact of mining on environment. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan geological works, logging, samples collection. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to perform preliminary economic analysis of engineer works in mining and geology. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Field training based on individual student works like underground and open cast ore cartography, teaching on sampling of mineral deposits and exploration (stream sediments sampling, pan concentrate sampling, channel sampling, drill core description and sampling). At the end of the practice, the students have to have presented their own geological description and documentations of all visiting targets in the report form.

Polish part:
During the practice a following deposits are planning to be visited: Zn-Pb MVT-type (Olkusz or Pomorzany underground mine), stratiform deposit Cu-Ag (Lubin area, Kupferschiefer type) and pollymetalic deposits in Lower Silesia including magnetite skarn type Kowary deposit and Uranium hydrothermal in Kowary, lignite deposit in Bełchatów, rock salt deposit Sieroszowice and/or Kłodawa.

Ukrainian part:
(Bieriegowo-Mużyjewo: Au pollymetalic deposit; Saulak – Au deposit, rock salt and K-salt deposit in Kalusz (an open pit); BIF in Krivyi Rih, Mn-deposit in Nikopol, laterite type Lipowenki and Cr deposit Kapitanowka; alluvial deposits of Ti Zr Tarasowskie and Ti deposit – Iraszansk .

Strategy of deposit sampling in underground workings and open pits. Sampling protocol. Calculation of fundamental errors according to Gy’s formula. Assessment of random and systematic errors of sampling and assaying. Contour maps of deposits parameters using deterministic and geostatistical interpolators. Statistical characteristics of deposit parameters variability. Contouring of economic deposits in plane and vertical profile. Statistical and geostatistical methods of resource calculation, confidence intervals. Classical methods of resource estimation: methods of polygons, sections, isolines. Grade-tonnage curve.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

project grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

knowledge on mineral deposits and cartography

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak