Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economic geology II
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGG-2-201-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on mineralogy, petrography and geochemistry on minerals and rocks connected with mineral deposits. GG2A_W01 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to describe, classify and show genesis of minerals and rocks connected with mineral deposits. GG2A_U02, GG2A_U01 Egzamin,
Projekt
M_U002 Student is able to identify basic genetic types of ore deposits and minerals. GG2A_U02 Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of impacts of engineering and geological works on environment. GG2A_K03, GG2A_K01 Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on mineralogy, petrography and geochemistry on minerals and rocks connected with mineral deposits. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to describe, classify and show genesis of minerals and rocks connected with mineral deposits. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to identify basic genetic types of ore deposits and minerals. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of impacts of engineering and geological works on environment. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

During the lecture, most important examples of mineral deposits, of different origin will be presented and discussed. Geology of world class mineral deposits e.g. Bushveld complex, Great dyke, Sudbury, Norylsk, Merensky Reef, Ocorusu, Silliniarvi, Chuquicamta, Myszków, Copper Belt, Lubin – Kupferschiefer type; Cigar Lake, MontGee (U deposit).
Metallogenic provinces and epochs in relation to plate tectonic.
How to construct 2D-3D-4D model of mineral deposits.
Selected deposits of building and industrial materials.

Zajęcia praktyczne:

The nature and morphology of the principal types of ore deposit
Factors controlling ore mineralization based on world class deposits
Textures and structures of ore and gangue minerals
Ore minerals description and identification
Evaluation of economic importance of collected samples
Description of:
precious metals deposits
base metals deposits
iron and ferro-alloy metals deposits
Examples of the more important types of ore deposit
Individual project: description of one selected mineral deposit.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,6* exam + 0,4 * classes (2 tests and also positive grade of ore minerals identification)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Mineralogy and petrography advance knowledge
Economic Geology I course passed

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ekstrand O.R. (ed.) Geology of Canadian Mineral Deposit types . Geology of Canada No.8, Geol. Sur. of Canada 1995: 640pp
Robb E., (2005) Introduction to ore-forming processes
Misra K.C., (1999) Understanding Mineral Deposits
Evans A.M. (1993) Ore Geology and Industrial Minerals An Introduction
Selected articles from the Economic Geology and the Mineralium Deposita Journals

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak