Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analytical methods (seminar)
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGG-2-203-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on geology of selected deposits. GG2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to perform an analysis of collected data and observations. GG2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student is able to use advanced techniques and research tools in geological field, and is able to use them in practice. GG2A_U09 Kolokwium
M_U003 Student is able to evaluate usefulness of methods and tools used to solve geological tasks GG2A_U15 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on geology of selected deposits. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to perform an analysis of collected data and observations. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to use advanced techniques and research tools in geological field, and is able to use them in practice. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student is able to evaluate usefulness of methods and tools used to solve geological tasks - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Overview of analytical methods based on physical properties of atomic nucleus and electron shell (3h) Generation of high energy X-rays and characteristic X-rays (2h), X-ray spectroscopy and element valence measurements (3 h), detection and quantification of radiation (EDS, WDS) (2 h), generation of high energy particles and their interaction with solid matter (1 h), equipment for analysis of chemical composition of solid and liquid matter(2 h), X-ray Diffraction (XRD), Micro XRD (GADD System), and Electron Diffraction (TEM), analytical equipment: ICPMS (2 h) Induced Coupled Plasma with Mass Spectrometer, AAS Atomic Absorption Spectroscopy (2 h), XRF X-ray Fluorescence (2 h), PIXE Proton Induced X-ray Emission (2), INAA Instrumental Neutron Activation Analysis (2 h), FTA Fourier Transform Analysis (2 h), Cyclotron analysis with high energy photons, physical principles, sample preparation, analytical results and their processing, analysis of solids, liquids and gases (2 h), Fourier microscope (2 h), electron microprobe (3 h), , determination of element valences in micro area (2), force field microscopy (1h), TEM (Transmission Electron Microscope), FESEM (Field Cold Emission SEM), ordinary SEM.
In the case of MSc projects related to building materials, and bituminous coal deposits, respective analyses will be proposed.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade = test result

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak