Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Scientific writing
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGG-2-206-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have a extended kowledge on geology, nessesary for desription of egzo and endogenic processes. GG2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to collect geological data from scientific papers, databases and other sources GG2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student is able to plan and present presentation on geological project GG2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to think and act in creative, enterprising way GG2A_K01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have a extended kowledge on geology, nessesary for desription of egzo and endogenic processes. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to collect geological data from scientific papers, databases and other sources - + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to plan and present presentation on geological project - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to think and act in creative, enterprising way - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

Aim of the subject is to prepare student for writing a scientific publication or any other sientific work/assay. Use of proper technical style and laguage will be introduced to student. Student also will be tought how to properly construct publication. Subject will also introduce student to an issues of copyright and use of existing data.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

presentation grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• knowledge on general geology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Selected papers from Economic Geology and Mineralium Deposita journals

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak