Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ore petrology - advanced
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGG-2-207-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on ore petrology necessary for description of processes connected with ore deposits. GG2A_W01 Projekt
M_W002 Student have advance knowledge on ore minerals occurring in selected mineralization types GG2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope. GG2A_U09 Projekt
M_U002 Student is able to describe processes connected with mineral deposits using reflected light microscope. GG2A_U09 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on ore petrology necessary for description of processes connected with ore deposits. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student have advance knowledge on ore minerals occurring in selected mineralization types - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to describe processes connected with mineral deposits using reflected light microscope. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Different ore minerals should be determine by the individual students. Advanced knowledge on mineral processes, structures and textures. Individual project related to the genesis of a selected mineral deposit.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 40 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average grade from two Projects

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student must have graduated ore petrology course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pracejus B. (2008) – Ore Minerals Under the Microscope An Optical Guide
2. Ramdohr, P. (1969). The ore minerals and their intergrowths
3. Uytenbogaardt W., Burke E.A.J. (1971) – Tables for microscopic identification of ore minerals

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak