Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prefeasibility study and exploration reporting
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGG-2-208-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on prospecting geology and resources estimation. GG2A_W06 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GG2A_U01 Projekt
M_U002 Student is able to plan geological works and prepare an exploration program. GG2A_U07 Projekt
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. GG2A_U11 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on prospecting geology and resources estimation. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to plan geological works and prepare an exploration program. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Report in geology. Standards in use (JORC code and other international codes). Reason of using them, differences, advantages. Competent person definition. Technical report assemblage.
Jorc Code statement:
• estimating resources – importance of tonnage/grade,
• competent person,
• guidelines for exploration results,
• mineral resources and ore reserves reports,
• quality assurance (QA) and quality control (QC),
• scoping study/prefeasibility/feasibility study.

Working with examples. Problems and solutions.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

project grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Project and geological reports available on mining and exploration company websites

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak