Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Architektura przedsięwzięcia informatycznego
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIT-2-107-IO-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria oprogramowania i systemów
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Werewka Jan (werewka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Werewka Jan (werewka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą klasycznych i zwinnych metodyk zarządzania projektami. IT2A_W06 Egzamin
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą metamodelu wspólnego do opisu różnych metodyk. IT2A_W06 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować w zespole projektowym którego celem jest realizacja zadanego projektu według metodyki klasycznej i zwinnej IT2A_U09, IT2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi pracować w zespole projektowym zgodnie z metodyką PMBOK IT2A_U09, IT2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi pracować w zespole projektowym zgodnie z Scrum IT2A_U09, IT2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi stosować narzędzia, techniki i praktyki metodyk klasycznych i zwinnych zarządzania projektami. IT2A_U09, IT2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi przygotować dokumentację projektu oraz zaprezentować wybrane rozwiązania. IT2A_U04, IT2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań przy uwzględnieniu ryzyka projektowego. IT2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą klasycznych i zwinnych metodyk zarządzania projektami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą metamodelu wspólnego do opisu różnych metodyk. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować w zespole projektowym którego celem jest realizacja zadanego projektu według metodyki klasycznej i zwinnej - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować w zespole projektowym zgodnie z metodyką PMBOK - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pracować w zespole projektowym zgodnie z Scrum - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi stosować narzędzia, techniki i praktyki metodyk klasycznych i zwinnych zarządzania projektami. - - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi przygotować dokumentację projektu oraz zaprezentować wybrane rozwiązania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań przy uwzględnieniu ryzyka projektowego. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Metodologia badań zarządzania projektami informatycznymi (pojęcia, procesy, projekty, działalność operacyjna)
2. Zwinne zarządzanie projektami na przykładzie Scrum. Rola Scrum mastera i innych członków zespołu projektowego. Systematyczny opis metodyki Scrum.
3. Zwinne zarządzanie produktem w metodyce Scrum. Rola właściciela produktu i innych interesariuszy.
4. Klasyczne zarządzanie projektami na przykładzie metodyki PMBOK. Zarządzanie integracją projektu.
5. Zarządzanie zakresem, wymaganiami i testowaniem bazującym na wymaganiach w projekcie informatycznym
6. Zarządzanie harmonogramem projektu.
7. Zarządzanie kosztami projektu.
8. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym
9. Zarządzanie HR w projekcie informatycznym. Zarządzanie komunikacją przy realizacji projektów informatycznych
10. Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym. Zarządzanie kontraktami.
11. Zasady przygotowania do egzaminu PMP oraz egzaminów z metodyk zwinnych. Odpowiedzialność społeczna i zawodowa w zarządzaniu projektami.
12. Metodyki klasyczne i zwinne zarządzania projektami – zasady integracji i skalowania projektów.
13. Dostosowanie standardu PMBOK i Scrum do projektów informatycznych
14. Środowisko zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym (zarządzanie wieloma projektami, programami i portfelami projektów)
15. Zarządzanie wiedzą projektowa. Zagadnienie doboru najlepszych praktyk. Ocena dojrzałości firmy w zakresie zarządzania projektami na bazie standardów CMMI SEI oraz OPM3 PMI.

Ćwiczenia projektowe:

1. Wybór wirtualnego projektu do wykonania. Definiowanie kontraktu, celu projektu, wstępne studium wykonalności projektu.
2. Zasady sporządzania kontraktów. Opisanie cyklu życia produktu i usługi związanej z projektem. Opracowanie szkicu umowy gwarantowanego poziomu usług SLA.
3. Opracowanie wizji, misji, celów strategicznych organizacji realizującej projekt. Powiązanie celów strategicznych z realizowanym projektem.
4. Inicjalizacja projektu. Opracowanie karty projektu i identyfikacja interesariuszy. Podział projektu na fazy, wydania i iteracje.
5. Definiowanie wymagań oraz przypadków testowych oraz struktury podziału pracy w PMBOK. Definiowanie wymagań w Scrum.
6. Rejestr produktowy a SPP w metodykach klasycznych. Definiowanie rejestru produktowego i zadań w metodykach zwinnych. Pakiety pracy a zadania w metodyce Scrum.
7. Tworzenie harmonogramu z wykorzystaniem MS Project.
8. Zarządzanie kosztami, wyznaczenie wartości wypracowanej EVA przy użyciu MS Project
9. Kontrola i monitorowanie projektu w metodykach zwinnych. Wykresy wypalania dla sprintów i wydań produktu.
10. Przeprowadzenie estymacji według zasad klasycznych i zwinnych dla zadanego projektu. Porównanie wyników obu podejść.
11. Tworzenie macierzy ryzyka dla projektu. Identyfikacja ryzyka (zagrożenia i szanse). Przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej dla ryzyka projektu. Opracowanie sposobu zarządzania dla zagrożeń i szans zadanego projektu.
12. Przykłady zarządzania komunikacją. Zarzadzanie sprawami w Jira lub Bugzilla.
13. Dobór członków zespołu. Metody oceny ról zespołowych w projekcie.
14. Przygotowanie do egzaminu PMP. Przeprowadzenie testowego egzaminu wzorowanego na PMP.
15. Zamknięcie projektu. Analiza zebranych doświadczeń. Przegląd praktyk OPM3 i porównanie z własnymi doświadczeniami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pozytywna polega na zdaniu egzaminu wzorowanym na egzaminach międzynarodowych związanych z metodykami PMBOK (PMP) i Scrum. Dodatkowo należy uzyskać pozytywną ocenę z projektu podczas którego będzie sporządzona dokumentacja projektowa i procesowa związana z realizacją przykładowego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Posiadanie ogólnej wiedzy o technologiach informacyjnych.
Posiadanie podstawowej wiedzy metod i narzędzi wytwarzania oprogramowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Werewki. AGH, Kraków 2012 (w druku), s. 442.
2. Schwaber K.: Sprawne zarządzanie projektami. APN Promise, Warszawa 2005, s. 142.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge Fourth Edition (PMBOK® Guide), Approved American National Standard ANSI/PMI 99-001-2008, PMI 2008, s. 460.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak