Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie w chmurze
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIT-2-304-IO-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria oprogramowania i systemów
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Werewka Jan (werewka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Werewka Jan (werewka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad zarządzania usługami w chmurze w całym cyklu życia usług. IT2A_W06 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania paradygmatu SOA do przetwarzania w chmurze. IT2A_W06 Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę dotyczącą modeli wdrożeniowych przetwarzania w chmurze. IT2A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować w zespole projektowym którego celem jest przeniesienie oprogramowania do chmury obliczeniowej. IT2A_U09, IT2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi realizować zadania w projekcie związane z modelowaniem i wytwarzaniem oprogramowania z jednoczesnym prowadzeniem procesu samo-uczenia i rozwijania swoich umiejętności. IT2A_U09, IT2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi realizować wybrane rozwiązania związane z wirtualizacją i skalowaniem oprogramowania. IT2A_U09, IT2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi przygotować dokumentację projektu oraz zaprezentować wybrane rozwiązania. IT2A_U04, IT2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań przy uwzględnieniu ryzyka projektowego. IT2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad zarządzania usługami w chmurze w całym cyklu życia usług. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania paradygmatu SOA do przetwarzania w chmurze. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę dotyczącą modeli wdrożeniowych przetwarzania w chmurze. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować w zespole projektowym którego celem jest przeniesienie oprogramowania do chmury obliczeniowej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi realizować zadania w projekcie związane z modelowaniem i wytwarzaniem oprogramowania z jednoczesnym prowadzeniem procesu samo-uczenia i rozwijania swoich umiejętności. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi realizować wybrane rozwiązania związane z wirtualizacją i skalowaniem oprogramowania. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować dokumentację projektu oraz zaprezentować wybrane rozwiązania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań przy uwzględnieniu ryzyka projektowego. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do przetwarzania w chmurze. Korzyści biznesowe przetwarzania w chmurze.
2. Modele wdrożeniowe przetwarzania w chmurze (IaaS, PaaS, Saas). Modelowanie przetwarzania w chmurze w oparciu o SOMF.
3. Zastosowanie SOA w przetwarzaniu w chmurze. Zarządzanie usługami.
4. Cykl życia usług. Zapewnienie ciągłej pracy. Gwarantowanie poziomu usług (SLA). Standard ITIL w zarządzaniu usługami.
5. Zagadnienia konstrukcji oprogramowania w chmurze. Wymagania wobec oprogramowania. Zarządzanie bezpieczeństwem.
6. Wirtualizacja w przetwarzaniu w chmurze. Wirtualizacja sprzętu, oprogramowania, pamięci operacyjnej i dyskowej, danych, sieci, zaleceń bezpieczeństwa. Skalowanie pionowe i poziome.
7. Przegląd rozwiązań otwartych i komercyjnych związanych z rozwojem i wdrażaniem przetwarzania w chmurze.
8. Przykłady zastosowań komercyjnych i otwartych chmur (Open Nebula) obliczeniowych.

Ćwiczenia projektowe:

1. Definiowanie projektu umieszczenia określonego systemu informatycznego w chmurze. Definiowanie celu biznesowego przedsięwzięcia.
2. Określenie strategii przetwarzania w chmurze. Definiowanie ogólnej architektury chmury według SOMF.
3. Projektowanie Systemu Informatycznego dla modelu SaaS w oparciu o paradygmat SOA.
4. Zagadnienia rozwoju oprogramowania dla przetwarzania w chmurze.
5. Planowanie utrzymania usług sieci w całym cyklu życia. Modelowanie cyklu życia usług w oparciu o SOMF.
6. Opracowanie założeń do wirtualizacji dla określonego przedsięwzięcia.
7. Przykład wdrożenia zadanego systemu informatycznego w oparciu o dostępne rozwiązania otwarte i komercyjne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę z przedmiotu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratoriów oraz posiadanie wiedzy dotyczącej materiału prezentowanego na wykładach w stopniu przynajmniej dostatecznym.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Posiadanie ogólnej wiedzy o technologiach informacyjnych.
Posiadanie podstawowej wiedzy metod i narzędzi inżynierii oprogramowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. John Rhoton, Cloud Computing Explained. Recursive Press, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak