Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
JIS-2-002-GK-s
Nazwa:
Urządzenia i zastosowania biometrii
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Saeed Khalid (saeed@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Saeed Khalid (saeed@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna biometryczne cechy człowieka, zarówno fizyczne jak i behawioralne oraz mechanizmy ich akwizycji. IS2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna i rozumie zastosowania urządzeń biometrycznych. IS2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obsługiwać urządzenia akwizycji danych biometrycznych. IS2A_U16, IS2A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi zaimplementować program służący do obróbki danych pochodzących z urządzeń biometrycznych. IS2A_U11, IS2A_U10, IS2A_U03, IS2A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie referatu i prezentacji. IS2A_K03, IS2A_K06 Prezentacja,
Referat
M_K002 Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację kodu. IS2A_K03, IS2A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna biometryczne cechy człowieka, zarówno fizyczne jak i behawioralne oraz mechanizmy ich akwizycji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zastosowania urządzeń biometrycznych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obsługiwać urządzenia akwizycji danych biometrycznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaimplementować program służący do obróbki danych pochodzących z urządzeń biometrycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie referatu i prezentacji. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację kodu. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wybrane metody analizy obrazów biometrycznych

  • szkieletyzacja i ścienianie obrazu biometrycznego
  • segmentacja obrazów biometrycznych

 2. Urządzenia do akwizycji obrazu biometrycznego

  • aparat fotograficzny
  • kamera
  • skaner
  • mikrofon
  • sensory (elektroniczne, chemiczne)

 3. Fałszowanie obrazów biometrycznych – spoofing i antispoofing
 4. Biomedycyna a biometria
 5. Zapach jako cecha biometryczna

  wykrywanie zapachu, ekstracja zapachu, …

 6. Rozpoznawanie człowieka na podstawie jego chodu

  • cechy chodu
  • ekstrakcja cech sygnału symulacyjnego chodu

 7. Uwierzytelnianie i weryfikacja na podstawie pisania na klawiaturze

  • metody wydobycia cech stukania na klawiaturze
  • wpływ baz danych
  • charakterystyka dotyku

 8. Biometria a telefony komórkowe
 9. Paszporty biometryczne
 10. Systemy wbudowane w biometrii
Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne przewidują naukę obsługi urządzeń akwizycji danych biometrycznych takich jak:
- skaner tęczówki
- czytniki odcisków palców
- skanery naczyń krwionośnych palca i dłoni
Oraz analizę danych pochodzących z tych urządzeń, a także analizę podpisu w czasie rzeczywistym i sposobu pisania na klawiaturze przez użytkownika.

Ćwiczenia projektowe:

Tematy wykładów są rozszerzane przez studentów w formie projektów. Każda grupa studentów (1-3) opracowuje temat, który prezentuje na zajęciach projektowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie sprawozdań z zajęciach laboratoryjnych, na podstawie wykonanego projektu oraz aktywności na wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa umiejętność programowana, na przykład w języku JAVA, lub posługiwania się środowiskiem obliczeniowym, na przykład MATLAB lub SCILAB.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing. Prentice Hall, 2008.
 • Choraś R. S.: Komputerowa wizja: Metody interpretacji i identyfikacji obiektów. Problemy współczesnej nauki, teoria i zastosowania, informatyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005.
 • Tadeusiewicz R.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Społeczeństwo globalnej informacji, Wydawnictwo fundacji postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997.
 • Malina W., Ablemeyko S., Pawlak W.: Podstawy Cyfrowego Przetwarzania Obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warsaw, 2002.
 • Kasprzyk W.: Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • Saeed K., Image Analysis for Object Recognition. Bialystok University of Technology, Bialystok, 2004.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak