Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego
stopnia jest to, że kandydat musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do
kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji:

Zasady rekrutacji opisuje Uchwała Senatu nr 99/2011 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku
akademickim 2012/2013.

Dolny limit ilości studentów:

-

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
-
Obszar kształcenia:
-
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
-
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Nazwa specjalności:
Emerging Health Care Technologies

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

-

Semestry kontrolne:
-
Zasady wpisu na kolejny semestr:

-

Studia indywidualne:

-

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

-

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Pod koniec 1 semestru Rada Programowa zatwierdza tematy prac magisterskich, które studenci realizują w kolejnym roku. Obrona pracy magisterskiej odbywa się przed komisją złożoną z delegata Rady Programowej, Opiekuna i Recenzenta.

Dodatkowe informacje:

-