Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rehabilitation technology
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-102-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kot Andrzej (ankot@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kot Andrzej (ankot@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows and understands rehabilitation engineering aims and methods IB2A_W10 Aktywność na zajęciach
M_W002 Knows and understands the technologies applied for damaged limbs functions supporting equipment IB2A_W11, IB2A_W10, IB2A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Knows and understands impaired motor functions supporting equipment conditions of use IB2A_W12, IB2A_W11, IB2A_W10 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Able to propose a lost motor functions assisting device technical solution for the considered disease IB2A_U04, IB2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Able to evaluate technical parameters for lost functions supporting device IB2A_U11, IB2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U003 Able to develop guidelines for supporting device construction IB2A_U11, IB2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Able to communicate in the multidysciplinary environment, knows basic problems in the field of rehabilitation engineering IB2A_K01, IB2A_K03, IB2A_K04
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows and understands rehabilitation engineering aims and methods + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and understands the technologies applied for damaged limbs functions supporting equipment + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows and understands impaired motor functions supporting equipment conditions of use + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Able to propose a lost motor functions assisting device technical solution for the considered disease - - + - - - - - - - -
M_U002 Able to evaluate technical parameters for lost functions supporting device - - + - - - - - - - -
M_U003 Able to develop guidelines for supporting device construction - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Able to communicate in the multidysciplinary environment, knows basic problems in the field of rehabilitation engineering + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lectures

1. Biomedical engineering in rehabilitation. Rehabilitation engineering systematics. The analysis and assessment of gait and movement
2. Orthotic support for lower and upper limbs (orthosis, prosthesis) and backbone
3. Modern techniques for impaired limbs functions support – bioprosthesis, functional electrical stimulation – stimulation devices
4. Wheelchairs
5. Introduction to physical medicine. Mechanotherapy (immobilization bandages, lifts, rehabilitation devices, orthopedic footwear). Balneotherapy.
6. CAD/CAM software supporting rehabilitation devices design
7. Rehabilitation and supporting devices control problems.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Laboratories

1. Supporting device type selection in dependence of bone-muscle-joint system impairment
2. System with impairment motion parameters identification and comparison to healthy system motion range
3. Materials selection for device construction with including of work character
4. Motor systems selection for motorized supporting systems
5. Control systems selection for automated supporting systems
6. Ergonomic and safety problems of supporting systems use

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Preparation of presentation (50%), class activity (participation in the discussion) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

computer skills, basic ability to use the medical literature, ability to write reports and statements, presentation skills

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Będziński Romuald. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2004.
2. Morecki Adam Biomechanika, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1990.
3. Bronzino Joseph D., The biomedical engineering handbook, Boca Raton : CRC Press : IEEE Press, 1995.
4. Tejszerska Dagmara, Świtoński Eugeniusz, Biomechanika inżynierska : zagadnienia wybrane, laboratorium, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004.
5. Reisman Stanley, Michniak Bozena B., Biomedical engineering principles, Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis Group, 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak