Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tissue and genetic engineering
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-103-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows the principles of tissue engineering and role of their three components: cells, growth factors and scaffolds IB2A_W03, IB2A_W06 Kolokwium
M_W002 Knows methods of fabrication and characterization of different materials used in cell/tissue cultures IB2A_W11, IB2A_W06 Kolokwium
M_W003 Knows methods and tools applied in genetic engineering IB2A_W11, IB2A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Is able to propose manufacturing/modification method of different materials applied in tissue engineering and genetic engineering IB2A_U04, IB2A_U07, IB2A_U05, IB2A_U01 Prezentacja
M_U002 Knows the principles and rules of cell cultures IB2A_U03, IB2A_U02 Sprawozdanie
M_U003 Is able to characterise basic parameters of cultured cells: adhesion, viability, proliferation, morphology, secretion and perform morphometic analysis of adhered cells IB2A_U03, IB2A_U10, IB2A_U02 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Is able to work in a team and communicate pieces of information on tissue and genetic engineering in a clear and comprehensive way IB2A_K03, IB2A_K02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows the principles of tissue engineering and role of their three components: cells, growth factors and scaffolds + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows methods of fabrication and characterization of different materials used in cell/tissue cultures + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows methods and tools applied in genetic engineering + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to propose manufacturing/modification method of different materials applied in tissue engineering and genetic engineering - + - - - - - - - - -
M_U002 Knows the principles and rules of cell cultures - - + - - - - - - - -
M_U003 Is able to characterise basic parameters of cultured cells: adhesion, viability, proliferation, morphology, secretion and perform morphometic analysis of adhered cells - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is able to work in a team and communicate pieces of information on tissue and genetic engineering in a clear and comprehensive way - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Scope of tissue engineering. Cell and tissue cultures, in vitro techniques, bioreactors. Cell types and sources in tissue engineering: stem cells (embryonic, induced pluripotent, somatic) and functionally differentiated cells. Growth factors. Tissue engineering in vivo – guided tissue regeneration. Tissue engineering products (e.g. skin, cartilage). Extracellular matrix as a biological scaffold for tissue engineering. Scaffolds design and fabrication. Tailoring structure, microstructure and surface properties of scaffolds for cell and tissue cultures. Physical, chemical and biological modification of materials surface properties processed in the form of scaffolds.
Aims and principals of genetic engineering. DNA recombination in vivo. Tools of genetic engineering: enzymes (restriction endonucleases, ligases), expression vectors (plasmids, viruses, cosmids, artificial chromosomes). Gene cloning. Construction and analysis of recombinant DNA. Molecular probes. Detection and analysis of expression products of cloned genes. DNA microarrays. DNA amplification by PCR. DNA sequencing. Monoclonal antibodies. Genetically modified organisms (GMO) and genetic engineering products and their application. Gene therapies.

Ćwiczenia audytoryjne:

Interactions at the interfaces: materials/ biomacromolecules/cells/tissues (e.g. protein adsorption, cell adhesion, cell proliferation, cell differentiation, materials degradation). Methods to investigate material/biological environment interface in the context of tissue engineering and genetic engineering. Design, manufacturing and modification of materials for tissue engineering (scaffolds – cell carriers) and genetic engineering (DNA, RNA, siRNA carriers).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Elementary rules of cell and tissue cultures. Evaluation of cells in culture (viability, cell number). Cell seeding on different biomaterials followed by short-term incubation. Staining of adhered cells, their microscopic observations and morphometic analysis. Methods to study cell adhesion and proliferation. Spectroscopic analysis of products released by cells. In vitro cytocompatibility and cytotoxicity tests.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The algorithm of the final mark calculation: laboratories (33.3%), tutorial (33.3%), final test (33.3%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of English language, computer skills, ability to write reports and prepare presentations

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hodowla komórek i tkanek pod red S. Stokłosowej, PWN Warszawa 2006.
2. Genetyka molekularna pod red. P. Wegleńskiego, PWN Warszawa 2008.
3. Tissue Engineering – C. van Blitterswijk (Senior Editor), Elsevier 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak