Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Electronic systems for clinical applications
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-104-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasiński Krzysztof (kasinski@agh.edu.pl)
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstaw projektowania układów elektronicznych dla potrzeb aplikacji medycznych IB2A_W01, IB2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych w rejestracji i przetwarzaniu sygnałów biomedycznych IB2A_W11, IB2A_W01, IB2A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować system do rejestracji sygnałów biomedycznych IB2A_U08, IB2A_U03, IB2A_U11, IB2A_U13, IB2A_U05, IB2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokumentacji dot. projektowania układów elektronicznych stosowanych w inżynierii biomedycznej. Potrafi pracować w zespole. IB2A_U03, IB2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. Potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. IB2A_K01, IB2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstaw projektowania układów elektronicznych dla potrzeb aplikacji medycznych + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych w rejestracji i przetwarzaniu sygnałów biomedycznych + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować system do rejestracji sygnałów biomedycznych + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokumentacji dot. projektowania układów elektronicznych stosowanych w inżynierii biomedycznej. Potrafi pracować w zespole. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. Potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykłady zgodnie z opisem poniżej

1. Classification and parameters of biomedical signals (2h)
2. Biomedical electrodes (2h)
3. Amplifiers for biomedical signals (6h).
4. Noise and filters (4h).
5. A/C for biomedical signals (2h).
6. Safety requirements. Optoisolations. EMI, EMC (2h).
7. Readout electronics for X-ray detectors (4h).
8. Neuroprothesis (4h)
9. Stimulators, DBS (2h)
10. VLSI systems and MEMS sensor for biomedical applications(2h).

Ćwiczenia laboratoryjne:
Labs according the description below

1. Design and testing of preamplifier for biomedical signals (6h).
2. Design and testing of bandpass filters (6h).
3. Decoupling, shielding and registration of biomedical signals (3h)

Ćwiczenia projektowe:
Project according the description below

Design of the complete readout electronics channel for recording biomedical signal according given specification (15h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z regulaminem studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu elektroniki, metrologii i pomiarów wielkości nieelektrycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 D. Prutchi, M. Norris: Design and development of medical electronic instrumentation. A practical perspective of the design, construction and test of medical devices, Wiley-Interscience 2005
2 R. Perez: Design of medical electronic devices, Academic Press, Elsevier, 2002
3 W. Sansen. Analog Design Essential
4 J. Rabaey. Digital Integrated Circuit
5 MEMS/NEMS : handbook techniques and applications. Vol. 5, Medical applications and MOEMS / edited by Cornelius T. Leondes.
6 Wybrane artykuły: z IEEE TNS, IEEE JSSC, IEEE BME oraz Nuclear Instruments and Methods

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak