Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Telemedicine and e-health
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-105-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z zastosowaniem urządzeń cyfrowej telekomunikacji i archiwizacji danych w medycynie IB2A_W07, IB2A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie technologie związane z projektowaniem systemów udzielania usług medycznych na odległość oraz programowaniem aplikacji dla takich systemów IB2A_W09, IB2A_W08, IB2A_W04 Kolokwium
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę na temat mobilnych systemów monitorujących i nadzorujących parametry fizjologiczne człowieka IB2A_W09, IB2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować rozwiązanie problemu technicznego w zakresie zdalnej diagnostyki i terapii medycznej za pomocą technik teleinformatycznych IB2A_U12, IB2A_U01, IB2A_U09 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zaprojektować i uruchomić aplikację przeznaczoną do obsługi zdalnych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi programowania i usług teleinformatycznych IB2A_U11, IB2A_U10, IB2A_U01 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi zaprojektować system integrujący dane medyczne na platformie mobilnej oraz sieć sensoryczną do pomiarów fizjologicznych IB2A_U12, IB2A_U01, IB2A_U09 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna podstawowe pojęcia medyczne, oczekiwania środowisk medycznych wzgledem telemedycyny oraz potrafi komunikować się w środowisku miltidyscyplinarnym IB2A_K02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_K002 Zna rolę systemów informatycznych w poprawie zakresu i jakości usług medycznych IB2A_K01, IB2A_K04 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z zastosowaniem urządzeń cyfrowej telekomunikacji i archiwizacji danych w medycynie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie technologie związane z projektowaniem systemów udzielania usług medycznych na odległość oraz programowaniem aplikacji dla takich systemów + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę na temat mobilnych systemów monitorujących i nadzorujących parametry fizjologiczne człowieka + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować rozwiązanie problemu technicznego w zakresie zdalnej diagnostyki i terapii medycznej za pomocą technik teleinformatycznych - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i uruchomić aplikację przeznaczoną do obsługi zdalnych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi programowania i usług teleinformatycznych - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować system integrujący dane medyczne na platformie mobilnej oraz sieć sensoryczną do pomiarów fizjologicznych - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna podstawowe pojęcia medyczne, oczekiwania środowisk medycznych wzgledem telemedycyny oraz potrafi komunikować się w środowisku miltidyscyplinarnym - - - - - - - - - - -
M_K002 Zna rolę systemów informatycznych w poprawie zakresu i jakości usług medycznych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady:
1. Zintegrowana reprezentacja stanu organizmu.
2. Kompresja sygnałów wielowymiarowych, obrazów i sekwencji.
3. Problemy transmisji i archiwizacji danych medycznych.
4. Dostępność i wyszukiwanie informacji w rekordach medycznych.
5. Zdalne monitorowanie funkcji życiowych.
6. Telemetryczne nadzorowanie urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych.
7. Protokoły transportowe w sprzęcie medycznym.
8. Standardy archiwizacji i transmisji danych obrazowych i sygnałów w medycynie.
9. Osobiste i reprogramowalne urządzenia diagnostyczne.
10. Abonenckie systemy referencyjne.
11. Rozwiązania systemów nadzorowania medycznego w miejscu zamieszkania.
12. Rozproszone systemy diagnostyczne.
13. Analiza serii.
14. Normy bezpieczeństwa, wiarygodności i poufności danych w medycynie.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Analiza powiązań i przeznaczenia struktur informacyjnych standardów HL7
2. Projektowanie systemu informacyjnego szpitala z wykorzystaniem elementów HL7
3. Projektowanie rekordu PACS w systemie DICOM,
4. Implementacja prostego konwertera formatu DICOM lub SCP-ECG
5. Projektowanie zdalnego systemu archiwizującego informacje telediagnostyczne,
6. Projektowanie mobilnego systemu pomiarowego wykorzystującego sieć sensorów fizjologicznych,
7. Projektowanie sieci sensorowej z automatyczną integracją sensorów,
8. Projektowanie zabezpieczeń i metod uwierzytelniania w pikosieciach sensorów fizjologicznych,

Ćwiczenia projektowe:

Projekty studenckie w grupach 2-osobowych:
usługa sieciowa interpretacji elektrokardiogramów,
system przewidywania dawki insuliny,
system archiwizacji obrazów stomatologicznych zgodny ze standardem DICOM,
przeglądarka plików SCP-ECG,
interpretacja EKG na platformie mobilnej,
multimodalny rejestrator aktywności na platformie mobilnej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (33%), ocena projektów (33%), ocena z kolokwiów na wykładach (33%),

Wymagania wstępne i dodatkowe:

umiejętność posługiwania sie literaturą medyczną w zakresie podstawowym, umiejętność pisania raportów i sprawozdań, umiejętności prezentacji, obsługa komputera, znajomość zagadnień informatycznych, znajomość podstaw elektroniki,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Chronaki, C. E. (2004). Open ECG: Goals and achievements. Proceedings of the 2nd Open ECG Workshop (pp. 3-4), Berlin.
2 Fischer, R., & Zywietz, C. (2001). How to implement SCP. Retrieved from http://www.openecg.net
3 Dolin, R. H., Alschuler, L., Boyer, S., & Beebe, C. (2004). HL7 clinical document architecture. Release 2.0. HL7 Health Level Seven, Inc., Ann Arbor, MI. Available online at: www.hl7.org (accessed in November 2008)
4 NEMA. (2007). Digital imaging and communications in medicine (DICOM). Rosslyn, VA:
5 Augustyniak P., Tadeusiewicz R. (2009) Ubiquitous Cardiology – Emerging Wireless Telemedical Application, IGI Global
6 Jochen Fingberg, Marit Hansen et al.: Integrating Data Custodians in eHealth Grids – Security and Privacy Aspects, NEC Lab Report, 2006.
7 Hirai, M., & Kawamoto, K. (2004). MFER-a Japanese approach for medical wave form encoding rules for viewer design. Proceedings of the 2nd OpenECG Workshop (pp. 35-37), Berlin, Germany
8 Articles from: IEEE ITB, IEEE BME
9 Young, M. K. (200) Informatics For Healthcare Professionals, F.A. Davis Company Philadelphia,
10 Demetriades J.E., Kolodner R.M., Christopherson G.A. Person-Centered Health Records. Springer 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak