Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biomaterials and artificial organs
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-106-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Błażewicz Marta (mblazew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Frączek-Szczypta Aneta (afraczek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the main relations between structure and properties of biomaterials. Student knows principles of artificial organs and their function in living organism. IB2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W002 Student knows reaserch methods useful for characterisation of biomaterials, implants and artificial organs. IB2A_W05, IB2A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student knows application of membrane materials in artifictial organs and implants IB2A_W05, IB2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student is able to explain phenomena taking place between biomaterials (implants) and surrounding tissue in living organisms. Student knows process of degradation of biomaterials (implants) and transport processes in synthetic membranes in artificial organs. IB2A_W01, IB2A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Student is able to manufacture biomaterials and synthetic membranes present in artifictial organs or some implants IB2A_U01, IB2A_U07 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 Student is able to make a synthetic review of literature on new trends in biomaterials, implants and artificial organs and to cooperate in team. IB2A_U02, IB2A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooperate in team and clearly explain main ideas on biomaterials and artificial organs IB2A_K04, IB2A_K02 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the main relations between structure and properties of biomaterials. Student knows principles of artificial organs and their function in living organism. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows reaserch methods useful for characterisation of biomaterials, implants and artificial organs. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student knows application of membrane materials in artifictial organs and implants + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to explain phenomena taking place between biomaterials (implants) and surrounding tissue in living organisms. Student knows process of degradation of biomaterials (implants) and transport processes in synthetic membranes in artificial organs. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to manufacture biomaterials and synthetic membranes present in artifictial organs or some implants - - - - - + - - - - -
M_U003 Student is able to make a synthetic review of literature on new trends in biomaterials, implants and artificial organs and to cooperate in team. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooperate in team and clearly explain main ideas on biomaterials and artificial organs - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The aim of the course is transfer the knowledge related to design, processing and testing of materials for medicine. The lectures enable to gain skills within the field of materials selection with respect to a specific medical use, research of biodegradation processes and organization of biological tests of biomaterials and artificial organs. The second part of the lecture is to dedicated to synthetic membrane materials found in artifictial organs such as: biohybride liver, pancreaces, kidney.

Zajęcia seminaryjne:

This course gives an overview of the basic knowledge of biomaterials engineering and artificial organs. Structure, mechanical, physical and biological properties of tissues and implant materials are related to each other. Response of the implant materials to the biological system (biocompatibility) is related to degradation process of metals and metal-based alloys. Ceramic and polymer materials are discussed. Membranes processing and their applications in drug delivery, hemodialysis, blood filtration and oxygenation in the area of artificial organs are presented.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark will be calculation of algoritm: Students activivty during seminar (20%), presentation (30%), final test (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of English language, principles of materials science engineering, physiology, anatomy and biochemistry. Ability to prepare presentation base on topic literature.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Joseph D. Bronsino Tissue Engineering and Artificial Organs. The Biomedical Engineering Handbook, 2006
2.Gerald Miller Artificial Organs, 2006
3.Budy Ratner Allan Hoffman Biomaterial Science An Introduction to Biomaterials, 2009
4.Lary Hench, John Jones Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak