Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Development of VLSI systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-108-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasiński Krzysztof (kasinski@agh.edu.pl)
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
Kłeczek Rafał (rafeczek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę pojęć z zakresu podstaw projektowania układów scalonych IB2A_W01, IB2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych w mikroelektronice IB2A_W11, IB2A_W01, IB2A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać złożone środowisko do projektowania ukladow scalonych, wykonywać symulacje i layout. Potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań z mikroelektroniki dla potrzeb inzynierii biomedycznej IB2A_U08, IB2A_U03, IB2A_U11, IB2A_U13, IB2A_U05, IB2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokumentacji dot. projektowania układów scalonych. Potrafi pracować w zespole. IB2A_U03, IB2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. Potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. IB2A_K01, IB2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę pojęć z zakresu podstaw projektowania układów scalonych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych w mikroelektronice + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać złożone środowisko do projektowania ukladow scalonych, wykonywać symulacje i layout. Potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań z mikroelektroniki dla potrzeb inzynierii biomedycznej + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokumentacji dot. projektowania układów scalonych. Potrafi pracować w zespole. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. Potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lectures according the description below

1. Overview of different VLSI technology – process and scaling challenges (2h).
2. Circuit simulation in Cadence environment (6h).
3. Layout rules and reading the technology documentations (4h).
4. Analog layout: transistors, diodes, resistors, capacitors, inductors. ESD protection design (6h)
5. Layout verification (DRC, LVS). Interconnect parasitic extraction and post-layout simulation (4h).
6. Design for variability: matching rules in analog design and corner analysis (4h).
7. Design for testability. Floorplan, guardring, pads, power distribution (2h).
8. Generation of GDS files before sending the files to production (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne:
Labs according the description below

1. Using Cadence environment (2h).
2. Simulation of electrical circuits (10h)
3. Layout and its verification (10h)
4. Postlayout simulation. (2h)
5. Mismatch and corner analysis (4h)
6. GDS file generation. (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Participation and finishing lab execices

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge from electronics and physics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Cadence manuals
2. VLSI technology documentation
3. W. Sansen, Analog Design Essential, Springer 2006
4. J. Rabaey. Digital Integrated Circuit, Prentice Hall, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak