Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Neurochemistry and neuropharmacology
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-207-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi samodzielnie poszukiwać zależności pomiędzy zachowaniem a funkcją neuroprzekaźników IB2A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania i integrowania wiedzy i faktów na podstawie danych literaturowych IB2A_U01 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracowac w zespole oraz przekazuje w sposob zrozumialy dla laików wiedzę z zakresu badań nad układem nerwowym IB2A_W05, IB2A_K02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi przedstawic w sposób zrozumiały i interesujący najnowsze osiągnięcia neurobiologii oraz podstaw funkcjonowania układu nerwowego IB2A_U04 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi samodzielnie poszukiwać zależności pomiędzy zachowaniem a funkcją neuroprzekaźników - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania i integrowania wiedzy i faktów na podstawie danych literaturowych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracowac w zespole oraz przekazuje w sposob zrozumialy dla laików wiedzę z zakresu badań nad układem nerwowym - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi przedstawic w sposób zrozumiały i interesujący najnowsze osiągnięcia neurobiologii oraz podstaw funkcjonowania układu nerwowego - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Neurochemia

Cel zajęć: Zaznajomienie słuchaczy z molekularnymi podstawami funkcjonowania układu nerwowego oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii oraz neurofarmakologii.
Przegląd badań układu nerwowego. Neuroprzekaźniki, neuropeptydy. Leki białkowe i peptydowe. Komunikacja pomiędzy komórkami nerwowymi (potencjał czynnościowy i spoczynkowy). Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa, apoptoza i nekroza. Neurogeneza. Mechanizmy przewodnictwa bodźców bólowych i uzależnień od leków. Terapie zastępcze. Receptory komórkowe. Choroby neurodegeneracyjne (choroby Alzheimera i Parkinsona, choroba prionowa). Neurobiologia zachowań (strach, eksperymenty behawioralne, procesy tworzenia pamięci (przypadek Phineasa Gage’a, eksperyment więzienny Stanford, eksperyment posłuszeństwa Milgrama). Neurony lustrzane i ich dysfunkcje. Nowoczesne techniki analityczne w neurochemii i neurofarmakologii (proteomika, metabolomika, siRNA, techniki obrazowania tkanek, rezonans magnetyczny, macierze genowe i białkowe, modyfikowane białka i leki peptydowe). Techniki farmakologiczne (toksyny, modele uzależnień i bólu). Mózg na “dopalaczach” (inteligencja i super-pamięć). Zagadnienia związane z badaniami na zwierzętach, bioetyka.

Konwersatorium:
Neurobiologia

Dyskusja szczególnie ważnych zagadnień, jak. np. najnowsze odkrycia, zagadnienia etyczne, techniki stosowane w badaniach funkcji mózgu.
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują podstawowe techniki stosowane w badaniach układu nerwowego (hodowle komórek, biologiczna spektrometria mas, idetyfikacja substancji psychoaktywnych).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 80 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie na ocenę, na podstawie samodzielnie przygotowanego eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy chemii organicznej. Pożądane zainteresowania funkcjonowaniem mózgu. Wskazany aktywny udział studentów (pytania, dyskusje).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piśmiennictwo niezbędne do przygotowania eseju (zaliczenie) oraz prezentacji seminaryjnych należy uzgodnić indywidualnie z koordynatorem zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak