Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Master diploma
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-301-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowanych podczas studiów IB2A_W05, IB2A_W03, IB2A_W04, IB2A_W11, IB2A_W09, IB2A_W02, IB2A_W10, IB2A_W07, IB2A_W06, IB2A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do samodzielnego zrealizowania, zweryfikowania i opisania projektu technicznego lub naukowego IB2A_U08, IB2A_U02, IB2A_U12, IB2A_U01, IB2A_U09, IB2A_U04, IB2A_U03, IB2A_U06, IB2A_U13, IB2A_U07, IB2A_U11, IB2A_U05, IB2A_U10 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności do zaprezentowania wykonanego projektu technicznego lub naukowego z użyciem słownictwa branżowego, a także do poprawnego uzasadnienia zastosowanych rozwiązań IB2A_U02, IB2A_U01, IB2A_U04, IB2A_U03, IB2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli i odpowiedzialności inżyniera biomedycznego w unowocześnianiu technicznego wsparcia medycyny i rozszerzania jej możliwości poprawy komfortu życia. IB2A_K02, IB2A_K04 Egzamin
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za własny rozwój, kreatywnie stosuje multidyscyplinarne rozwiązania techniczne i aktywnie propaguje etoz zawodowy inżyniera biomedycznego IB2A_K01, IB2A_K03 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowanych podczas studiów - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do samodzielnego zrealizowania, zweryfikowania i opisania projektu technicznego lub naukowego - - - - - - - + - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności do zaprezentowania wykonanego projektu technicznego lub naukowego z użyciem słownictwa branżowego, a także do poprawnego uzasadnienia zastosowanych rozwiązań - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli i odpowiedzialności inżyniera biomedycznego w unowocześnianiu technicznego wsparcia medycyny i rozszerzania jej możliwości poprawy komfortu życia. - - - - - - - + - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za własny rozwój, kreatywnie stosuje multidyscyplinarne rozwiązania techniczne i aktywnie propaguje etoz zawodowy inżyniera biomedycznego - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Studenci realizują wybraną pracę magisterską (inżynierską lub naukową) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych pod opieką wyznaczonego opiekuna. Wykonanie zadania musi być zakończone sporządzeniem pracy magisterskiej i adnotacją opiekuna o przyjęciu zrealizowanego projektu. Praca magisterska jest oceniana przez recenzenta i musi być złożona w dziekanacie nie później niż do dnia podanego w ogłoszeniu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 596 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 150 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 80 godz
Przygotowanie do zajęć 100 godz
Wykonanie projektu 250 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

- ocena egzaminu dyplomowego jest obliczana jako średnia ocena za prezentację i minimum 3 pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną

ocena na dyplomie ukończenia studiów jest wypadkową:
- średniej oceny ze studiów (60%),
- oceny egzaminu ustnego (20%),
- oceny dokumentacji projektu przez opiekuna (10%)
- oceny dokumentacji projektu przez recenzenta (10%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Do złożenia pracy magisterskiej w dziekanacie wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych tokiem studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według wskazań opiekuna

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak