Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Assisted living technologies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-304-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna potrzeby w zakresie wsparcia osób z ograniczeniami i zagadnienia technologiczne pomocne przy kształtowaniu inteligentnego środowiska takich osób IB2A_W07, IB2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna mechanizmy detekcji zachowań osób, śledzenia ruchu, rozpoznawania gestów i komunikacji alternatywnej IB2A_W08, IB2A_W04 Kolokwium
M_W003 Zna zasady kształtowania inteligentnego środowiska osób z ograniczeniami przy pomocy sprzętu i oprogramowania IB2A_W12, IB2A_W07, IB2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Unie wybrać i uzasadnić optymalną metodę pomiarową aktywności ruchowej, detekcji upadku, mimiki, gałki ocznej itp. oraz interfejsów człowiek-komputer IB2A_U08, IB2A_U10, IB2A_U09 Sprawozdanie
M_U002 Umie zaprojektować system nadzorowania osoby starszej w domu, analizy wysiłku sportowca itp. w oparciu o zadane kryteria funkcjonalne, z uwzględnieniem adaptacji do warunków osobowych i ekonomicznych IB2A_U10, IB2A_U12, IB2A_U07 Sprawozdanie
M_U003 Umie zweryfikować funkcjonalność systemu oraz rozpoznać ograniczenia i zagrożenia związane ze stosowaniem technologii do wspomagania osób z ograniczeniami IB2A_U11, IB2A_U03, IB2A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna skutki społeczne i ograniczenia akceptowalności systemów nadzorujących przez osoby starsze i niepełnosprawne. Umie wyjaśnić takim osobom korzyści ze stosowania technologii wspomagających IB2A_K04, IB2A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna potrzeby w zakresie wsparcia osób z ograniczeniami i zagadnienia technologiczne pomocne przy kształtowaniu inteligentnego środowiska takich osób + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna mechanizmy detekcji zachowań osób, śledzenia ruchu, rozpoznawania gestów i komunikacji alternatywnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady kształtowania inteligentnego środowiska osób z ograniczeniami przy pomocy sprzętu i oprogramowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Unie wybrać i uzasadnić optymalną metodę pomiarową aktywności ruchowej, detekcji upadku, mimiki, gałki ocznej itp. oraz interfejsów człowiek-komputer - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zaprojektować system nadzorowania osoby starszej w domu, analizy wysiłku sportowca itp. w oparciu o zadane kryteria funkcjonalne, z uwzględnieniem adaptacji do warunków osobowych i ekonomicznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zweryfikować funkcjonalność systemu oraz rozpoznać ograniczenia i zagrożenia związane ze stosowaniem technologii do wspomagania osób z ograniczeniami - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna skutki społeczne i ograniczenia akceptowalności systemów nadzorujących przez osoby starsze i niepełnosprawne. Umie wyjaśnić takim osobom korzyści ze stosowania technologii wspomagających - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

*Lecture description *
1. The need for technological support for elderly, legal and ethical aspects of continued care
2. Subject-dedicated intelligent house infrastructure
3. Wearable body sensor networks and their cooperation with surveillance centers
4. Human tracking and emergency detection
5. Assistive technology for disabled (examples of application)
6. Distant medication and closed-loop telemedicine
7. Alternative communication ways for disabled
8. Multimodal man-machine interfacing
9. Standards and adaptivity of assisted living infrastructure to the resident needs
10. Information integrity and privacy,

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Analiza powiązań i przeznaczenia struktur informacyjnych standardów HL7
2. Projektowanie systemu informacyjnego szpitala z wykorzystaniem elementów HL7
3. Projektowanie rekordu PACS w systemie DICOM,
4. Implementacja prostego konwertera formatu DICOM lub SCP-ECG
5. Projektowanie zdalnego systemu archiwizującego informacje telediagnostyczne,
6. Projektowanie mobilnego systemu pomiarowego wykorzystującego sieć sensorów fizjologicznych,
7. Projektowanie sieci sensorowej z automatyczną integracją sensorów,
8. Projektowanie zabezpieczeń i metod uwierzytelniania w pikosieciach sensorów fizjologicznych,

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (50%) oraz ocena z kolokwiów na wykładach (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

obsługa komputera, znajomość zagadnień informatycznych (m.in. języki programowania MATLAB, C/C++), sieci komputerowe, techniki łączności bezprzewodowej, umiejętność pisania raportów i sprawozdań, umiejętności prezentacji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Caring to Help Others Manual A Training Manual for Preparing Volunteers to Assist Caregivers of Older Adults

2 Doctor Marion, “What is Assisted Living?”,www.DoctorMarion.com

3 “Assisted Living Facilities (ALF)”. Virginia Department of Social Services. fttp://www.dss.virginia.gov/facility/search/alf.cgi (retrieved 2007-04-17)

4 Zimmerman S. Sloane P. D. Eckert J. K. Assisted living: needs, practices, and policies in residential care for the elderly. Johns Hopkins Univ. Press. 2001 (books.google.pl/books?isbn=0801867053)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak