Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
CIM-2-204-MF-s
Nazwa:
Inżynieria materiałów budowlanych
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Materiały funkcjonalne
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania i kształtowania właściwości materiałów budowlanych IM2A_W03, IM2A_W14, IM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student zna możliwości kształtowania właściwości materiałów budowlanych w procesie ich wytwarzania. IM2A_U13, IM2A_U15, IM2A_U16 Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi połączyć cechy wyrobów budowlanych z jakością użytych surowców oraz sposobem ich przeróbki IM2A_U13, IM2A_U15, IM2A_U16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać umiejętności wynikające z wiedzy o materiałach i inżynierii materiałowej do kształtowania właściwości materiałów budowlanych IM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania i kształtowania właściwości materiałów budowlanych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna możliwości kształtowania właściwości materiałów budowlanych w procesie ich wytwarzania. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi połączyć cechy wyrobów budowlanych z jakością użytych surowców oraz sposobem ich przeróbki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać umiejętności wynikające z wiedzy o materiałach i inżynierii materiałowej do kształtowania właściwości materiałów budowlanych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rodzaje mineralnych materiałów wiążących, sposoby ich wytwarzania i kształtowania cech użytkowych. Beton, surowce do jego produkcji i stawiane im wymagania, czynniki kształtujące jego trwałość i cechy użytkowe. Materiały izolacyjne, sposoby wytwarzania i kształtowanie ich właściwości użytkowych. Ceramika budowlana, surowce do produkcji wyrobów ściennych i wykończeniowych, sposoby kształtowania ich cech użytkowych.

Zajęcia seminaryjne:
 1. Materiały wiążące

  W oparciu o przygotowane przez studentów referaty i prezentacje na zajęciach omawiane są zasady kształtowania właściwości spoiw gipsowych i wapiennych oraz klinkieru cementowego, w tym ich właściwości i sposoby wytwarzania. Ponadto omawiane są cementy powszechnego użytku i cementy specjalne, surowce do ich produkcji jak również zasady kształtowania cech wytrzymałościowych i trwałościowych cementów.

 2. Beton

  Na zajęciach omawiana jest hydratacja cementu i jej wpływ na mikrostrukturę stwardniałego zaczynu cementowego. Ponadto rola kruszyw w kształtowaniu cech użytkowych betonu; czynniki determinujące trwałość betonu i sposoby kształtowania trwałości betonów. Ponadto kształtowanie właściwości reologicznych mieszanek betonowych. Dodatkowo zabezpieczanie i naprawa konstrukcji betonowych.

 3. Materiały izolacyjne

  Na zajęciach omawiane będą właściwości i otrzymywanie aerożeli, grafitu ekspandowanego, zeolitów z popiołów lotnych. Ponadto sposób wytwarzania i kształtowania e ceramiki porowatej; sposoby oceny właściwości materiałów termoizolacyjnych; metody wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła oraz sposoby jego kształtowania w materiałach budowlanych.

 4. Ceramika budowlana

  Na zajęciach omawiane będą surowce do produkcji ceramiki budowlanej: naturalne i odpadowe; procesy zachodzące w tworzywach ceramicznych podczas wypalania; trwałość korozyjna materiałów budowlanych oraz sposoby jej kształtowania oraz metody oceny właściwości wyrobów z ceramiki budowlanej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium oraz oceny z zajęć seminaryjnych za opracowanie i prezentację zagadnień omawianych na poszczególnych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z I stopnia studiów z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej oraz fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Książki i Podręczniki :
Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod redakcją J. Małolepszego: Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Roszak W., Kubiczek F. – Technologia betonów z kruszyw lekkich. Arkady Warszawa 1979
Jatymowicz M., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G. – Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Arkady Warszawa 1980
Abramowicz M. – Roboty betonowe na placu budowy. Arkady Warszawa 1992.
Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
Szwabowski J. – Reologia mieszanek betonowych. Wyd. Politechniki Śląskiej 1999
Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych Wyd. AGH Kraków 1999
Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Giergiczny Z. i inni – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement. Heidelberg Cement Group. Opole 2002
Czarnecki L. i inni (praca zbiorowa) – Beton według normy PN-EN 206-1 – Komentarz. Wyd. Polski Cement + P.K.N. Kraków 2004
Fagerlund C. – Trwałość konstrukcji betonowych. Arkady Warszawa 1997
Ściślewski Z. – Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady Warszawa 1999

Czasopisma:

Cement Wapno Beton
Kwartalnik “Budownictwo, Technologie, Architektura” – SPC Kraków
Inżynieria i Budownictwo
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Archiwum Inżynierii – Archives of Civil Engineering
Zement Kalk Gips – ZKG International

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak