Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-003-IG-s
Nazwa:
Technologie bezwykopowej renowacji sieci
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu: budowy i struktury materiałów, porównywania właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych oraz doboru materiałów stosowanych do renowacji sieci gazowych IN2A_W15 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W002 ma niezbędną wiedzę z zakresu prawa budowlanego, energetycznego i gazowniczego z uwzględnieniem aspektów ochrony intelektualnej mających zastosowanie w technologiach renowacji sieci gazowych IN2A_W11, IN2A_W13 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W003 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inspekcji, renowacji i kontroli sieci gazowych. IN2A_W07, IN2A_W09 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W004 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń wiertniczych, eksploatacyjnych oraz służących do przygotowania do transportu i przesyłu węglowodorów IN2A_W07, IN2A_W08 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać projekt renowacji sieci gazowej IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o stanie technicznym gazociągów i wynikających z tego zagrożeniach IN2A_K02, IN2A_K03 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu: budowy i struktury materiałów, porównywania właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych oraz doboru materiałów stosowanych do renowacji sieci gazowych + - - + - - - - - - -
M_W002 ma niezbędną wiedzę z zakresu prawa budowlanego, energetycznego i gazowniczego z uwzględnieniem aspektów ochrony intelektualnej mających zastosowanie w technologiach renowacji sieci gazowych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inspekcji, renowacji i kontroli sieci gazowych. + - - + - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń wiertniczych, eksploatacyjnych oraz służących do przygotowania do transportu i przesyłu węglowodorów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać projekt renowacji sieci gazowej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o stanie technicznym gazociągów i wynikających z tego zagrożeniach + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Technika i technologia czyszczenia podziemnych instalacji rurowych
2.Bezwykopowe techniki i technologie inspekcji podziemnych rurociągów.
3 Zastosowanie tłoków inteligentnych w bezwykopowej inspekcji podziemnych instalacji rurowych.
4. Technologie lużnopasowane stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów
5. Technologie ciasnopasowane stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów
6.Metody natryskowe i wykładanie segmentami rurociągów
7. Nowe technnologie stosowanne przy rehabilitacji czynnych rurociągów gazowych i wodociągowych.
8. Hydrauliczne i pneumatyczne rozcinanie i rozkruszanie rurociągów
9. Wymiana rurociągów z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania
7.Projektowanie i kosztorysowanie prac wykonywanych w technologiach bezwykopowych.

Ćwiczenia projektowe:

PROJEKT REHABILITACJI TECHNICZNEJ RUROCIĄGU GAZOWEGO
1 Projekt techniki i technologii czyczczenie inatalacji
2 Projekt inspekcji rurociągu
3 Dobór metody rechabilitacji technicznej rurociągu
4 Technika i technologia przeprowadzenia zabiegu.
6 Kosztorysowanie prac

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu 80%, aktywność na zajęciach 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. BIELECKI R. SCHREYER J. GUIDELINES FOR SELECTING CONSTRUCTION METHODS FOR EART-LAID LINES UNDER ENVIRONMENTALLY RELEVANT AND ECONOMIC ASPECTS. GSTT-DOKUMENTATION. TRENCHLESS LAYNING AND REPAIRING PIPES IN GERMANY, HAMBURG 1997
2. KULICZKOWSKI A. RURY KANALIZACYJNE T.1. WŁASNOŚCI MATERIAŁOWE, MONOGRAFIA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 28. KIELCE 2001
3. MADRYAS C. KOLONKO A. WYSOCKI L. KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH. WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW 2002.
4. STEIN D, MOELERS K., BIELECKI R. M.,VERLAG FUER ARCHITEKTUR UND TECHNISCHE WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1989
5. ZWIERZCHOWSKA A.: OPTYMALIZACJA DOBORU METOD BEZWYKOPOWEJ BUDOWY RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, KIELCE 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Projekt powinien być przygotowany samodzielnie i oddany najlepiej w formie elektronicznie w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i ustna ich obrona (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.