Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-004-IG-s
Nazwa:
Technologia przeróbki ropy
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zagrajczuk Danuta (zagradan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zagrajczuk Danuta (zagradan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie znajomości budowy chemicznej ropy naftowej i rodzaju produktów otrzymanych z jej przeróbki IN1A_W07, IN2A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna rodzaje klasyfikacji ropy naftowej IN2A_W03, IN2A_W07 Kolokwium
M_W003 Posiada podstawowe informacje dotyczące procesów przeróbki węglowodorów IN2A_W03, IN2A_W07 Kolokwium
M_W004 Potrafi charakteryzować podstawowe paliwa płynne otrzymane z przeróbki ropy naftowej IN2A_W03, IN2A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić własności fizyko chemiczne ropy naftowej IN2A_W03, IN2A_W07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zbadać własności fizyko chemiczne wybranych produktów naftowych IN2A_W03, IN2A_W07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zastosowania produktów naftowych w gospodarce IN2A_W03, IN2A_W07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie znajomości budowy chemicznej ropy naftowej i rodzaju produktów otrzymanych z jej przeróbki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje klasyfikacji ropy naftowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawowe informacje dotyczące procesów przeróbki węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi charakteryzować podstawowe paliwa płynne otrzymane z przeróbki ropy naftowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić własności fizyko chemiczne ropy naftowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zbadać własności fizyko chemiczne wybranych produktów naftowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zastosowania produktów naftowych w gospodarce + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Charakterystyka polskiego przemysłu rafineryjnego.
Skład chemiczny ropy naftowej jako podstawowego surowca w przemyśle.
Klasyfikacje rop naftowych w zależności od składu chemicznego.
Paliwa silnikowe – podstawowe własności fizyko-chemiczne i eksploatacyjne: benzyn, olejów napędowych i olejów opałowych. Rodzaje benzyn i olejów napędowych produkowanych przez polski przemysł rafineryjny.
Biopaliwa i ekologiczne aspekty stosowania paliw silnikowych.
Charakterystyka nieenergetycznych produktów naftowych ; olejów smarowych, smarów plastycznych , asfaltów , parafin i rozpuszczalników. Klasyfikacja tych produktów , podstawowe własności fizyko chemiczne.
Oddziaływanie produktów naftowych na środowisko naturalne wymagania środowiskowe odnośnie jakości produktów .
Procesy rafineryjne, podział, kategorie rafinerii w zależności od stosowanych procesów.
Proces destylacji ropy naftowej, podstawowe parametry i sposoby przeprowadzenia procesu oraz charakterystyka otrzymanych frakcji.
Procesy odparafinowania frakcji naftowych, stosowane metody i ich podstawowe parametry.
Procesy rafinacji frakcji naftowych, stosowane metody i ich podstawowe parametry.
Proces hydrorafinacji, chemizm procesu, podstawowe parametry, stosowane odmiany.
Procesy destrukcyjne w przeróbce ropy (kraking katalityczny i reforming) , podstawy teoretyczne , charakterystyczne reakcje chemiczne i parametry otrzymanych produktów.

Ćwiczenia projektowe:

Badanie własności fizyko chemicznych komponentów benzyn i wykonanie projektu blendingu benzyny.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia artmetyczna z ocen uzyskanych przy zaliczeniu zajęć projektowych oraz wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem studiów
Ćwiczenia projektowe – w ramach ćwiczeń projektowych obowiązuje zaliczenie zajęć, projektu i kolokwium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.N.I. Czernożukow „ Rafinacja produktów naftowych” WNT, Warszawa 1968
2.I.L. Gurweicz „Własności i przeróbka pierwotna ropy naftowej i gazu” WNT, Warszawa 1975.
3.Cz. Kajdas „ Chemia i fizykochemia ropy naftowej” WNT, Warszawa 1979.
4.Praca zbiorowa pod red. J. Surygały „ Wademecum rafinera” WNT, Warszawa 2006
5.E.W. Smidowicz „ przeróbka destrukcyjna ropy naftowej i gazu” WNT, Warszawa 1970.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
Nieobecność na więcej niż na 3 ćwiczeniach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu.