Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-005-IG-s
Nazwa:
Inżynieria produkcji
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat wdrażania do produkcji nowych produktów. IN2A_W06, IN2A_W09, IN2A_W12, IN2A_W14 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat technicznych i organizacyjnych problemów związanych z eksploatacją i modernizacją systemów wytwórczych oraz komputerowego wspomagania tych procesów. IN2A_W12, IN2A_W14, IN2A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność identyfikacji i opisywania systemów wytwórczych. IN2A_U16, IN2A_U20, IN2A_U21 Projekt
M_U002 Posiada umiejętność wdrażania nowych technik wytwarzania wyrobów i sterowanie systemami wytwórczymi. IN2A_U18, IN2A_U20, IN2A_U21 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole IN2A_K03, IN2A_K05, IN2A_K06 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat wdrażania do produkcji nowych produktów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat technicznych i organizacyjnych problemów związanych z eksploatacją i modernizacją systemów wytwórczych oraz komputerowego wspomagania tych procesów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność identyfikacji i opisywania systemów wytwórczych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wdrażania nowych technik wytwarzania wyrobów i sterowanie systemami wytwórczymi. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Inżynieria Produkcji

Wprowadzenie do inżynierii produkcji. Produkcja – podstawowe definicje i klasyfikacje. Łańcuch logistyczny. Przepływ pracy, przepływ produkcji, przepływy materiałów, przepływy energii, kapitału, itp. Koordynacja procesów. Modelowania procesów produkcyjnych System gospodarczy i system produkcyjny. Proces
wytwórczy i jego organizacja. Proces technologiczny i jego struktura.
Rodzaje procesów technologicznych. Projektowanie procesów technologicznych. Organizacyjne przygotowanie produkcji.
Komputerowe wspomaganie procesów projektowo-produkcyjnych.

Ćwiczenia projektowe:
Inżynieria produkcji

Grupowanie wyrobów i stanowisk wybranymi metodami. Przykłady krótkookresowego planowania produkcji.
Bilansowanie zadań i zasobów. Zagregowany plan produkcji. MRP. Plan dystrybucji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego oraz
oceny uzyskanej z projektu. Obie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
2. Brzeziński M., (red.) Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. II.
4. Strategia procesów i systemów produkcyjnych. Warszawa: Agencja Wyd. PLACET. 2000.
5. Karpiński T.: Inżynieria produkcji. Warszawa: WNT, 2004.
6. Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Warszawa: Difin. 2000
7. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa: WN PWN.
2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich
zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych
losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w
wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez
studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością
wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest
zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin
konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest
zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin
konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.