Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-006-IG-s
Nazwa:
Wodociągi i kanalizacje
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Dubiel Stanisław (dubiel@wnaft.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Dubiel Stanisław (dubiel@wnaft.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę podstawową z zakresu projektowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb gospodarki komunalnej. IN2A_W12, IN2A_W15 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność rozróżniania rodzaju systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ich konstrukcji oraz wyposażenia i rozwiązań materiałowych. IN2A_U11 Kolokwium,
Projekt
M_U002 potrafi dobrać konstrukcję ujęć wód powierzchniowych i podziemnych IN2A_U06, IN2A_U11 Kolokwium,
Projekt
M_U003 potrafi obliczyć parametry hydrauliczne wybranego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego IN2A_U11, IN2A_U16 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzania ścieków. IN2A_K03 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę podstawową z zakresu projektowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb gospodarki komunalnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność rozróżniania rodzaju systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ich konstrukcji oraz wyposażenia i rozwiązań materiałowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dobrać konstrukcję ujęć wód powierzchniowych i podziemnych - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi obliczyć parametry hydrauliczne wybranego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzania ścieków. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wodociągi jako systemy zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Rodzaje systemów wodociągowych i ich zasady funkcjonowania.Konstrukcja ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Opory hydrauliczne (liniowe i lokalne) sieci wodociągowej. Pompy wirowe. Magazynowanie wody. Rodzaje ścieków. Podstawowe systemy kanalizacyjne. Elementy systemów kanalizacyjnych, różnice konstrukcji i rozwiązań materiałowych. Obliczenia parametrów hydraulicznych systemów kanalizacyjnych. Przegląd wybranych regulacji prawnych w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzanie ścieków.
Ćwiczenia projektowe:

Dobór konstrukcji ujęcia wody podziemnej w postaci studni wierconej i określenie jej sprawności oraz wydatku użytkowego.
Wyznaczanie linii ciśnienia i energii dla przewodu wodociągowego o zróżnicowanym kształcie i uzbrojeniu w elementy zaworowe.
Przykłady obliczeń hydraulicznych dla kanalizacji grawitacyjnej, podciśnieniowej i ciśnieniowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z ćwiczeń projektowych oraz kolokwium zaliczeniowego wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu mechaniki płynów, hydrologii i hydrogeologii oraz ochrony wód.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chudzicki Jarosław, Sosnowski Stanisław: Instalacje kanalizacyjne- projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. ”Seidel – Przywecki” Sp. z o.o.
2. Czarnocki Kazimierz. Budowa studni kopanych. Wyd. Geologiczne Warszawa 1971r.
3. Madryas Cezary i in. Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych. Wyd. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2002r.
4. Miesięcznik: „Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe” NTTB (przewierty sterowane; mikrotunelowanie; inspekcje i renowacje sieci). Roczniki 1998-2005.
5. Miesięcznik: „Wodociągi i Kanalizacja” (WK). Roczniki 2005-20012.
6. Gabryszewski Tadeusz. Wodociągi. Wyd. „Arkady” Warszawa 1983r.
7. Gabryszewski Tadeusz: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wyd. Arkady. Warszaw 1978 r.
8. Łaciak Stefan i in. Eksploatacja i obsługa ujęć wód podziemnych. Część I i II. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków 1977r.
9. Petrozolin Wiktor: ”Projektowanie sieci wodociągowych. Wyd. „Arkady”, 1974r.
10. Radlicz-Ruchlowa Halina, Szuster Andrzej: Hydrologia i hydraulika. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa1997r.
11. Miesięcznik: „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”.
12.www. WIR Willimowski, Roszkowski. Renowacja przewodów kanalizacyjnych-wytyczne do projektowania.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia projektowe ) wymaga powtarzania całego przedmiotu.