Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-008-IG-s
Nazwa:
BHP
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie wyznaczania i projektowania stref zagrożenia wybuchem obiektów gazowniczych. IN1A_W01, IN1A_W02, IN1A_W04, IN1A_W07, IN1A_W08, IN1A_W11, IN2A_W02 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Wiedza i umiejętność bezpiecznej eksploatacji uządzeń, sieci i instalacji gazowych. IN1A_W01, IN1A_W02, IN1A_W04, IN1A_W07, IN1A_W08, IN1A_W11, IN2A_W02 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student będzię posiadał w zakresie: - obliczania zasięgu stref zagrożenia przy rozpraszaniu naturalno - turbulentnym. - obliczania zasięgu stref zagrożenia przy rozpraszaniu strumieniowym. - określania i projektowania wentylacji naturalnej. - wyznaczania stref zagrożenia wybuchem obiektów gazowniczych. IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student bedzie miał świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy IN2A_K01, IN2A_K02, IN2A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie wyznaczania i projektowania stref zagrożenia wybuchem obiektów gazowniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza i umiejętność bezpiecznej eksploatacji uządzeń, sieci i instalacji gazowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student będzię posiadał w zakresie: - obliczania zasięgu stref zagrożenia przy rozpraszaniu naturalno - turbulentnym. - obliczania zasięgu stref zagrożenia przy rozpraszaniu strumieniowym. - określania i projektowania wentylacji naturalnej. - wyznaczania stref zagrożenia wybuchem obiektów gazowniczych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student bedzie miał świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagrożenia w gazownictwie.

  • Podstawowe czynniki toksyczne w gazownictwie.
  • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe w gazownictwie.

 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagrożenia w gazownictwie.

  • Strefy zagrożenia wybuchem obiektów gazowniczych.
  • BHP przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji gazowych.

 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagrożenia w gazownictwie.

  • Bezpieczeństwo techniczne w operacjach LNG.

 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagrożenia w gazownictwie.

  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków.

 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagrożenia w gazownictwie.

  • Przepisy i podstawy prawne.

Ćwiczenia projektowe:
 1. BHP w gazownictwie

  • Warunki tworzenia się mieszanin wybuchowych.
  • Potencjalne źródła emisji gazu.

 2. BHP w gazownictwie

  • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem.

 3. BHP w gazownictwie

  • Przykłady wyznaczania projektowej i eksploatacyjnej strefy zagrożenia wybuchem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią ocen z zaliczenia ćwiczeń projektiwych oraz testu zaliczeniowego w wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obligatoryjna obecnośc na ćwiczeniach projektowych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomośc materiału podawanego na wykladach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Łaciak M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. Tarbonus.2010.
 2. ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe – Strefy zagrożenia wybuchem. Norma Zakładowa PGNiG S.A.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak