Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-009-IG-s
Nazwa:
Prawo europejskie/energetyczne
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kaliski Maciej (kaliski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu Karty Energetycznej, konkurencji, stanowienia prawa na szczeblu UE i RP. Rozumie zasady Trzeciej Dyrektywy Energetycznej UE (rys historyczny) IN2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna Prawo Energetyczne (Prawo Gazowe, Trójpak Energetyczny) Politykę Energetyczną Państwa IN2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student rozumie pojęcia i regulacje wynikające z rozporządzeń, instrukcji ruchu. Orientuje się w roli struktur energetycznych państwa (w tym rola URE, UOKIK) oraz UE (ACER, DG – COMP) IN2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zagadnienia z zakresu prawa – kodeks handlowy, kodeks cywilny, przepisy prawne dotyczące polityki energetycznej IN2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Rozumienie kontekstu prawa międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego. Umie korzystać z wiedzy dotyczącej unbundlingu, wspólnego rynku gazu i energii UE. Wyciąga wnioski i potrafi tworzyć prawne i biznesowe konteksty. IN2A_U16, IN2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Potrafi dostrzec i umie zastosować przepisy w życiu codziennym zawodowym i prywatnym. Rozumie rynek energii i w jaki sposób ze swoją specjalnością wpisuje się w regulacje ustawowe. Rozumie jak korzystać z wiedzy prawniczej (doradcy prawnego) i prawa. IN2A_U16, IN2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Otwartość na nowe wyzwania. Student ma wyrobić w sobie postawę badacza, postawę „życzliwego recenzenta” dla pozyskiwanej wiedzy prawniczej, która pozwoli mu na swobodny dialog z palestrą i podejmie wyzwania wynikające z obowiązujących regulacji przed instytucjami do tego powołanymi. Musi zbudować świadomości potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy z zakresu. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, znajomość przepisów prawnych i ich kontekstów mają dać studentom podstawy do znalezienia wspólnego języka z działami prawnymi w firmach, sądach, kancelariach prawnych, z instytucjami regulacyjnymi. Uzyskują wiedzę niezbędną na stanowiskach kierowniczych operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach nie tylko sektora ropy i gazu ale także konsultingowych i serwisowych. IN2A_K01, IN2A_K02, IN2A_K04, IN2A_K05, IN2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_K002 Studenci uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk prawnych z obszaru polityki energetycznej, prawa energetycznego i zarządzania. Otrzymują umiejętności analizy prawnej otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska konkurencyjnego, regulacyjnego, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, jego podstawowych strategii. Duży nacisk kładzie się na sposoby samodzielnego pozyskiwania i zdobywania informacji prawnych. IN2A_K01, IN2A_K02, IN2A_K04, IN2A_K05, IN2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu Karty Energetycznej, konkurencji, stanowienia prawa na szczeblu UE i RP. Rozumie zasady Trzeciej Dyrektywy Energetycznej UE (rys historyczny) + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna Prawo Energetyczne (Prawo Gazowe, Trójpak Energetyczny) Politykę Energetyczną Państwa + - - + - - - - - - -
M_W003 Student rozumie pojęcia i regulacje wynikające z rozporządzeń, instrukcji ruchu. Orientuje się w roli struktur energetycznych państwa (w tym rola URE, UOKIK) oraz UE (ACER, DG – COMP) + - - + - - - - - - -
M_W004 Zagadnienia z zakresu prawa – kodeks handlowy, kodeks cywilny, przepisy prawne dotyczące polityki energetycznej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumienie kontekstu prawa międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego. Umie korzystać z wiedzy dotyczącej unbundlingu, wspólnego rynku gazu i energii UE. Wyciąga wnioski i potrafi tworzyć prawne i biznesowe konteksty. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dostrzec i umie zastosować przepisy w życiu codziennym zawodowym i prywatnym. Rozumie rynek energii i w jaki sposób ze swoją specjalnością wpisuje się w regulacje ustawowe. Rozumie jak korzystać z wiedzy prawniczej (doradcy prawnego) i prawa. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Otwartość na nowe wyzwania. Student ma wyrobić w sobie postawę badacza, postawę „życzliwego recenzenta” dla pozyskiwanej wiedzy prawniczej, która pozwoli mu na swobodny dialog z palestrą i podejmie wyzwania wynikające z obowiązujących regulacji przed instytucjami do tego powołanymi. Musi zbudować świadomości potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy z zakresu. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, znajomość przepisów prawnych i ich kontekstów mają dać studentom podstawy do znalezienia wspólnego języka z działami prawnymi w firmach, sądach, kancelariach prawnych, z instytucjami regulacyjnymi. Uzyskują wiedzę niezbędną na stanowiskach kierowniczych operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach nie tylko sektora ropy i gazu ale także konsultingowych i serwisowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Studenci uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk prawnych z obszaru polityki energetycznej, prawa energetycznego i zarządzania. Otrzymują umiejętności analizy prawnej otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska konkurencyjnego, regulacyjnego, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, jego podstawowych strategii. Duży nacisk kładzie się na sposoby samodzielnego pozyskiwania i zdobywania informacji prawnych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej; Źródła powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej; Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.

2. Traktat Karty Energetycznej z 1991* (1994 HAGA) r. Zgoda na ratyfikację traktatu została wyrażona ustawą z dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 53, poz. 636) Cel Traktatu – ustanawia ramy prawne dla rozwijania długofalowej współpracy w dziedzinie energii, opartej na wzajemnych korzyściach uzupełnianiu się, zgodnie z celami i zasadami karty.

3. Konkurencja – każda z umawiających się stron będzie pracować nad złagodzeniem zakłóceń rynku i barier dla konkurencji w działalności gospodarczej w sektorze energii.

4. Podstawowe założenia prawa energetycznego; Charakter i definicje prawa energetycznego;

5. Prawo międzynarodowe i wspólnotowe i jego wpływ na polski sektor energetyczny;

6. Regulacje wspólnotowe – dyrektywy energetyczne;

7. III pakiet energetyczny:

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, która już weszła w życie jednak jej przepisy stosuje się od dnia 3 marca 2011 r., z wyjątkiem art. 11, które stosuje się od dnia 3 marca 2013 r.,

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005,

10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. (ACER)

11. Nowa dyrektywa gazowa UE od 2011 r.

12. Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie kraju;

13. Przepisy dotyczące polityki energetycznej;

14. Organy właściwe w sprawach gospodarki energetycznej;

15. Taryfy. Instrukcje Ruchu

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do wyboru przez prowadzącego 60% egzamin + 40% kolokwium zaliczeniowe/esej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość w zakresie szkoły średniej struktur Unii Europejskiej i jej prawodawstwa. Podstawy prawa handlowego, kodeksu cywilnego i prawa pracy. Obowiązuje obecność obligatoryjna na wykładzie zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach. Umiejętność samodzielnego wypowiadania się i dokonywania ocen. Korzystanie z dostępnej prasy i literatury fachowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. http://www.cire.pl/GE/chart.cgi
2. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., “Entry-Exit tariff system in Poland versus analysis of the situation with the Yamal pipeline”. MONOGRAFIA “Dilemmas of the contemporary economy facing global changes” Edited by Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek str. 747 i dalsze ISBN 978-83-62511-51-8 Cracow University of Economics 2012.
3. Kaliski M., Siemek J., Sikora A., Szurlej A. „Możliwe scenariusze polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Rosji — Possible scenarios of the European Union energy policy versus stable deliveries of natural gas to Central and Eastern Europe based on the Russian energy policy / Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 3 s. 2–12.
4. Borkowski D., Jasiński A.,, Maciej Kaliski M., Sikora A., Stefanowicz J., ”Wyzwania regulacyjne związane z możliwością poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce”. Rynek Energii Nr 4(101) – 2012 Str. 71
5. Kaliski M., Krupa M, Sikora A., Szurlej A., „Obecny stan prawny związany z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 82, rok 2012. Str. 21-46. ISSN 2080-0819
6. Kaliski M., Nagy S., Siemek J., Sikora A., Szurlej A., “NATURAL GAS IN POLAND AND IN THE EUROPEAN UNION” Tytuł polski: „Gaz ziemny w Polsce I w Unii Europejskiej” Archives of Energetics. Archiwum Energetyki. TOM XLII 2012 Nr 1 PL ISSN 0066-684X. Str. 93-109. Gdańsk 2012.
7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE
9. Rozporządzenia i bieżące akty prawne obowiązujące na dzień rozpoczęcia zajęć podawane każdorazowo przez prowadzącego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak