Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-101-IG-s
Nazwa:
Mechanika skał i górotworu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podział skał ich właściwości oraz pojęcia stosowane w mechanice skał i górotworu. Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student rozumie związek pomiędzy wynikami pomiarów geofizycznych a obliczaniem stanu naprężeń w praktyce wiertniczej. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę na temat wpływu procesu wiercenia na zmianę stanu naprężeń i zna podstawowe kryteria stateczności otworu wiertniczego. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Student posiada ogólną wiedzę na temat przeprowadzania prób chłonności w otworze wiertniczym. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi praktyczne wykorzystać zależności pomiędzy właściwościami skał. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi obliczać naprężenia i gradienty ciśnień w górotworze nienaruszonym. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student umie zastosować praktycznie wiedzę na temat wpływu procesu wiercenia na naprężenia panujące w strefie przyotworowej. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 Student posiada umiejętność dobrania odpowiednich parametrów płuczki wiertniczej tak by spełnione było kryterium stateczności otworu. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U005 Student umie uwzględnić parametry trajektorii osi otworu wiertniczego w obliczeniach z zakresu mechaniki skał i górotworu. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna i rozumie możliwości ustawicznego kształcenia oraz ma świadomość wpływu procesu wiercenia na środowisko naturalne. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podział skał ich właściwości oraz pojęcia stosowane w mechanice skał i górotworu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie związek pomiędzy wynikami pomiarów geofizycznych a obliczaniem stanu naprężeń w praktyce wiertniczej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat wpływu procesu wiercenia na zmianę stanu naprężeń i zna podstawowe kryteria stateczności otworu wiertniczego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada ogólną wiedzę na temat przeprowadzania prób chłonności w otworze wiertniczym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi praktyczne wykorzystać zależności pomiędzy właściwościami skał. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczać naprężenia i gradienty ciśnień w górotworze nienaruszonym. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student umie zastosować praktycznie wiedzę na temat wpływu procesu wiercenia na naprężenia panujące w strefie przyotworowej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętność dobrania odpowiednich parametrów płuczki wiertniczej tak by spełnione było kryterium stateczności otworu. - + - - - - - - - - -
M_U005 Student umie uwzględnić parametry trajektorii osi otworu wiertniczego w obliczeniach z zakresu mechaniki skał i górotworu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna i rozumie możliwości ustawicznego kształcenia oraz ma świadomość wpływu procesu wiercenia na środowisko naturalne. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe pojęcia i definicje.
Podział skał i podstawowe ich właściwości stosowane w mechanice skał i górotworu.
Metody określania stanu naprężeń stosowane w praktyce wiertniczej.
Stan naprężeń i odkształceń w strefie przyotworowej.
Próba chłonności w otworze wiertniczym.
Szczelinowanie hydrauliczne.
Kryteria stateczności otworu wiertniczego.

Ćwiczenia audytoryjne:

Zależności pomiędzy właściwościami skał.
Naprężenia i gradienty ciśnień w górotworze nienaruszonym.
Naprężenia w strefie przyotworowej.
Zastosowanie modeli matematycznych do otworów kierunkowych.
Stateczność otworu wiertniczego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada sumie punktów za aktywność na zajęciach i punktów uzyskanych na kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z geologii, wiertnictwa, matematyki, fizyki i chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Ryncarz „Zarys fizyki górotworu”, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1993
2. A. Gonet at al. “Projektowanie otworów wiertniczych”, AGH, 1985
3. E. Fjaer at al. “Petroleum Related Rock Mechanics”, Elsevier, 1992

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.