Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-102-IG-s
Nazwa:
Systemy geoinformatyczne
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna organizację i strukturę systemu GIS, rodzaj realizowanych funkcji, przeznaczenie oraz zastosowania. IN2A_W03, IN2A_W07, IN2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna rodzaje danych i modele danych wykorzytywane w systemach geoinformatycznych. IN2A_W03, IN2A_W07, IN2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna tematyczne bazy danych, które mogą być przydatne w pracy inżyniera przemysłu naftowego i gazowniczego. IN2A_W03, IN2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna sposoby i problemy odzwierciedlania powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, układy i systemy odniesienia stosowane w Polsce. IN2A_W03, IN2A_W07 Kolokwium
M_W005 Ma ogólną wiedzę na temat systemów lokalizacji. IN2A_W03, IN2A_W07 Kolokwium
M_W006 Zna na podstawowym poziomie jeden system GIS. IN2A_W03, IN2A_W07, IN2A_W09, IN2A_W10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać dostępne w Internecie systemy zarządzające danymi przestrzennymi znając ich uwarunkowania i możliwości. IN2A_U01, IN2A_U03, IN2A_U09, IN2A_U10, IN2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi znaleźć i wykorzystać w pracy informacje zgromadzone w tematycznych bazach danych związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym. IN2A_U01, IN2A_U03, IN2A_U09, IN2A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi zarządzać danymi przestrzennymi dotyczącymi obiektów związanych z zakresem prowadzonej działalności. IN2A_U09, IN2A_U10, IN2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi zarządzać danymi w przykładowym systemie GIS. IN2A_U03, IN2A_U10, IN2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi stworzyć system bazy danych przestrzennych do zarządzania informacjami wynikającymi z charakteru prowadzonej działalności. IN2A_U10, IN2A_U11, IN2A_U15 Praca dyplomowa,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji geoporzestrzennych. IN2A_K01, IN2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie metod i środków stosowanych przy analizach geoprzestrzennych. IN2A_K03, IN2A_K04, IN2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 Ma świadomość ogromu możliwości jakie daje stosowanie w pracy nowoczesnych systemów geoinformatycznych. IN2A_K03, IN2A_K04, IN2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K004 Potrafi działać w sposób profesjonalny i przedsiębiorczy przy podejmowaniu decyzji dotycząców zarządzania obiektami przestrzennymi. IN2A_K01, IN2A_K02, IN2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna organizację i strukturę systemu GIS, rodzaj realizowanych funkcji, przeznaczenie oraz zastosowania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje danych i modele danych wykorzytywane w systemach geoinformatycznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna tematyczne bazy danych, które mogą być przydatne w pracy inżyniera przemysłu naftowego i gazowniczego. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna sposoby i problemy odzwierciedlania powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, układy i systemy odniesienia stosowane w Polsce. + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma ogólną wiedzę na temat systemów lokalizacji. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna na podstawowym poziomie jeden system GIS. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać dostępne w Internecie systemy zarządzające danymi przestrzennymi znając ich uwarunkowania i możliwości. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi znaleźć i wykorzystać w pracy informacje zgromadzone w tematycznych bazach danych związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zarządzać danymi przestrzennymi dotyczącymi obiektów związanych z zakresem prowadzonej działalności. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zarządzać danymi w przykładowym systemie GIS. + - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi stworzyć system bazy danych przestrzennych do zarządzania informacjami wynikającymi z charakteru prowadzonej działalności. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji geoporzestrzennych. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie metod i środków stosowanych przy analizach geoprzestrzennych. + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość ogromu możliwości jakie daje stosowanie w pracy nowoczesnych systemów geoinformatycznych. + - + - - - - - - - -
M_K004 Potrafi działać w sposób profesjonalny i przedsiębiorczy przy podejmowaniu decyzji dotycząców zarządzania obiektami przestrzennymi. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie

  Wprowadzenie do GIS – historia, podstawowe definicje: GIS, SIG, SIP, SIT.

 2. Dane w GIS

  Rodzaje danych:

  • Dane przestrzenne
  • Dane nieprzestrzenne

  Modele danych:

  • Model rastrowy
  • Model wektorowy

  Rastrowy model danych:

  • Model GRID
  • Model TIN

  Wektorowy model danych:

  • Prosty model wektorowy
  • Model topologiczny
  • Model spaggeti

  Numeryczny model terenu

  Metody obrazowania danych przestrzennych:

  • Zobrazowanie obrazowe
  • Zobrazowanie topologiczne
  • Zobrazowanie kartograficzne

  Przykłady.

 3. Przechowywanie danych przestrzennych

  Historia rozwoju systemów GIS z punktu widzenia sposobu przechowywania danych:

  • Systemy hermetyczne
  • Przechowywanie danych nieprzestrzennych w zewnętrznych strukturach relacyjnych baz danych
  • Przechowywanie danych nieprzestrzennych w zewnętrznych strukturach relacyjnych baz danych i danych przestrzennych w strukturach przestrzennych (obiektowych) baz danych

  Budowa i organizacja typowego współczesnego systemu do zarządzania danymi przestrzennymi.

 4. Źródła danych

  Źródła danych dla systemów GIS.
  Zdjęcia satelitarne i lotnicze. Teledetekcja i fotogrametria. Merging. Ortofotomapa.
  Georeferencja.
  Dane referencyjne.

 5. Funkcje systemów geoinformatycznych

  Funkcje systemów geoinformatycznych:

  • Funkcje realizowane po stronie systemu bazy danych
  • Funkcje realizowane po stronie systemu GIS

 6. Dostęp do systemów GIS

  Zdalny dostęp do systemów GIS:

  • Cienki klient
  • Średni klient
  • Gruby klient

 7. Zastosowania GIS

  Analizy GIS – przykłady.
  Zastosowania GIS.
  Wykorzystanie systemów geoinformatycznych w praktyce, problemy:

  • Dokładność danych,
  • Adekwatność danych,
  • Georeferencja,
  • Wzorcowe dane referencyjne.

 8. Mapa cyfrowa

  System GIS a kartografia cyfrowa.
  Mapa cyfrowa – struktura, rodzaje obiektów, zapis parametrów charakteryzujących obiekty, przykłady.

 9. Odwzorowanie kartograficzne

  Model Ziemi. Odwzorowanie kartograficzne. Odwzorowanie powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, przykłady.
  Układ odniesień przestrzennych. Układy współrzędnych.
  Układy odniesienia stosowane w Polsce:

  • Borowa Góra 1925
  • Pułkowo 1942
  • WGS 1984

 10. Wprowadzenie do systemów lokalizacji satelitarnej

  Systemy lokalizacji satelitarnej:

  • Zasada funkcjonowania
  • Pseudoodległość
  • Źródła niedokładności
  • Sposób lokalizacji

  Przykłady systemów lokalizacji satelitarnej:

  • GPS NAVSTAR
  • GLONASS
  • GALILEO

 11. Cyfrowy model budowy geologicznej

  Cyfrowy model budowy geologicznej:

  • Interpolacja
  • Model bryłowy
  • Zobrazowania 2D, 2.5D, 3D, 4D.

  Przykłady.

 12. Bazy danych tematycznych

  Omówienie przykładowych baz danych tematycznych przydatnych dla inżyniera przemysłu naftowego i gazowniczego.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Przykładowy system GIS

  Zapoznanie z przykładowym systemem zarządzającym danymi przestrzennymi:

  • Struktura systemu, warstwy.
  • Przykłady danych rastrowych.
  • Dane wektorowe o obiektach przestrzennych.
  • Metody klasyfikacji danych przestrzennych.
  • Obrazowanie obiektów przestrzennych.
  • Georeferencja za pomocą współrzędnych, za pomocą pola adresowego.
  • Wyświetlanie danych opisowych.
  • Możliwości systemów GIS.
  • Przykładowe zastosowania.

  Temat pracy domowej:

  • Opisać wybrany, dostępny w Internecie system zarządzający danymi przestzrennymi według zadanego schematu.

 2. Bazy danych tematycznych PIG

  Zapoznanie z bazami danych tematycznych zarządzanych przez Państwowy Instytut Geologiczny:

  • Bazy danych geologicznych (otwory wiertnicze, pomiary geofizyczne powierzchniowe i otworowe, mapa geologiczna Polski, baza danych o obszarach zagrożonych osuwiskami i ruchami tektonicznymi).
  • Bazy danych hydrogeologicznych (baza danych hydrogeologicznych, monitoring wód podziemnych, mapa hydrogeologiczna Polski, mapa obszarów zagrożonych podtopieniami)
  • Bazy danych o zasobach surowców mineralnych.
  • Bazy danych geośrodowiskowych.
  • Bazy danych geologiczno-inżynierskich.

  Zasady udostępniania informacji przez PIG.

  Temat pracy domowej:

  • Korzystając z tematycznych baz danych PIG scharakteryzować wybrany obszar Polski.

 3. Bazy danych tematycznych GUGiK

  Zapoznanie z bazami danych tematycznych zarządzanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii:

  • GEOPORTAL (dane z państwowego rejestru nazw geograficznych, podział terytorialny państwa, granice, dane katastralne działek).
  • Mapy topograficzne.
  • Mapy hydrograficzne.
  • Mapy sozologiczne.

  Architektura i przeznaczenie systemu GEOPOTRAL, GEOPORTAL2.
  Zasady udostępniania informacji przez GUGiK.

 4. Bazy danych tematycznych IMiGW

  Zapoznanie z bazami danych tematycznych zarządzanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

  • Bazy danych na temat podziału hydrograficznego Polski.

  Temat pracy domowej:

  • Opisać wybraną bazę danych tematycznych.

 5. Inne bazy danych tematycznych

  Inne przykładowe bazy danych tematycznych, to:

  • Sieć dróg (GDDKiA oraz oddziały terytorialne).
  • Chronione prawem obszary (parki, przyroda, krajobraz).

  Temat pracy domowej:

  • Jak przedstawione bazy danych tematycznych mogą być pomocne w pracy inżyniera przemysłu naftowego i gazowniczego?

 6. Model wgłębnej budowy geologicznej Polski

  Zapoznanie z modelem 3D wgłębnej budowy geologicznej Polski utworzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny:

  • Zakres informacji wejściowych.
  • Mapy (ścięcia poziomego, miąższości, zasięgu, powierzchni spągowych, otworów).
  • Bryły 3D.
  • Aminacje.
  • Przeglądarka GIS.

 7. Obsługa systemu GIS – nauka

  Zapoznanie z obsługą systemu GIS na przykładzie programu specjalistycznego AutoCAD Map 3D PL.
  Utworzenie przykładowej bazy danych przestrzennych (mapy cyfrowej):

  • Wybór globalnego układu współrzędnych (odniesień przestrzennych).
  • Dodanie warstwy z rastrowym modelem ukształtowania terenu w postaci surowego zdjęcia satelitarnego, analiza fotogrametryczna, wybór palety do kolorowania terenu w zależności od wysokości.
  • Dodanie warstwy z danymi wektorowymi o lokalizacji rzek i jezior, wybór sposobu kolorowania.
  • Utworzenie własnych warstw mapy cyfrowej przedstawiających w postaci wektorowej przykładową sieć dróg, sieć wodociągową i gazową.
  • Przegladanie wprowadzonych danych dla różnych układów.
  • Wizualizacja 3D stworzonej mapy.

 8. Obsługa systemu GIS – sprawdzian

  Wykonanie na zajęciach samodzielnej pracy i zaliczenie jej u prowadzącego.
  Każda osoba dostaje następujący zestaw plików:

  • Rastrowy plik przedstawiający ukształtowanie terenu.
  • Plik wektorowy z rzekami i jeziorami.
  • Plik wektorowy “Parcele” z przydzielonymi indywidualnie różnymi obszarami dla każdego studenta.
  • Plik wektorowy z zewnętrzną siecią dróg.
  • Plik wektorowy z zewnętrzną siecią wodociągową.
  • Plik wektorowy z zewnętrzną siecią gazową.
  • Plik wektorowy z zewnętrzną siecią elektryczną.
   Wykonanie samodzielnej pracy polega na stworzeniu cyfrowej mapy następująco:
  • Każdy dostarczony plik przez wprowadzącego dodać jako osobna warstwa mapy wykonując ewentualnie inne dodatkowe niezbędne operacje.
  • Utworzyć kolejną warstwę z podziałem przydzielonej parceli na działki o określonej powierzchni.
  • Utworzyć warstwy z połączeniem parceli z zewnętrzną siecią dróg, siecią wodociągową, gazową, kanalizacyjną i energetyczną.
  • Korzystając z wyników analizy GIS utworzonych obiektów przygotować sprawozdanie z wykonanej pracy w MS Word.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie treści wykładów – kolokwium zaliczeniowe po serii wykładów. Uzyskana ocena z kolokwium musi być pozytywna.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych należy samodzielnie wykonać następujące prace domowe:

 • Opis wybranego systemu GIS.
 • Charakterystyka wybranego obszaru Polski w oparciu o tematyczne bazy danych PIG.
 • Opis wybranej bazy danych tematycznych.
 • Jak przedstawione bazy danych tematycznych mogą byc przydatne w pracy inżyniera przemysłu naftowego i gazowniczego?

Oprócz tego należy samodzielnie wykonać i zaliczyć w trakcie zajęć laboratoryjnych zadanie polegające na stworzeniu mapy cyfrowej w programie specjalistycznym AutoCAD Map 3D PL o podanych założeniach.

Ocena na zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych będzie średnią z dwóch ocen:

 • Średniej oceny z ocen za prace domowe.
 • Oceny na zaliczenie samodzielnej pracy wykonanej w czasie ćwiczeń.
 • Każda z tych ocen musi być pozytywna.
 • Każde zadanie domowe musi być oddane.

Udział studenta w zajęciach uznanych przez prowadzącego za obowiązkowe jest konieczna. Usprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona na zajęciach z inną grupą lub w czasie konsultacji z prowadzącym w nieprzekraczalnym terminie podanym przez prowadzącego. Wykonane prace domowe należy oddać w nieprzekraczalnym terminie podanym przez prowadzącego. Po przekroczeniu tego terminu prace domowe nie będą przyjmowane poza przypadkami opisanymi w RS AGH.

Ocena końcowa – średnia z oceny uzyskanej na kolokwium zaliczeniowym z treści wykładów oraz oceny stanowiącej zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Każda z tych dwóch ocen musi być pozytywna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aktualny wpis na semestr.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:

 1. Felcenloben Dariusz – “Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy”. Wydawnictwo GALL, Katowice 2011.
 2. Litwin L., Myrda G. – „Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS”. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. – „GIS. Obszary zastosowań”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 4. Kwietniewski M. – „GIS w wodociągach i kanalizacji”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
 5. Specht C. – „System GPS”. Wydawnictwo Pellpin, Gdańsk 2007.
 6. Januszewski J. – „Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 7. Podręcznik użytkownika programu AutoCAD Map 3D. Desktop 2009.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak