Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-103-IG-s
Nazwa:
Geotechnika
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna teorię pochodzenia skał i gruntów, ich klasyfikację oraz właściwości fizyczne i mechaniczne IN2A_W03 Egzamin
M_W002 zna rodzaje wód w gruncie, teorię wodoprzepuszczalności gruntów oraz mechanizm oddziaływania wody na szkielet gruntowy IN2A_W03 Egzamin
M_W003 ma wiedzę o stateczności zboczy i skarp oraz wpływie mrozu na grunty IN2A_W03 Egzamin
M_W004 zna zasady prowadzenia badań terenowych i opracowania dokumentacji geotechnicznych IN2A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać analizę granulometryczną gruntu, sporządzić i scharakteryzować wykres uziarnienia, dokonać klasyfikacji gruntu IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi określić metodą laboratoryjną oraz metodą sondowania w terenie wartość stopnia zagęszczenia gruntu i dokonać klasyfikacji gruntu IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi wyznaczyć wartości: wilgotności naturalnej, granicy płynności i granicy plastyczności, wskaźnika plastyczności, stopnia plastyczności i konsystencji oraz ocenić stan i konsystencję gruntu IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 potrafi wyznaczyć wartość spójności gruntu z zastosowaniem ścinarki obrotowej SO-1 IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość znaczenia zagadnień geotechniki w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii IN2A_K03, IN2A_K04, IN2A_K05, IN2A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 zna teorię pochodzenia skał i gruntów, ich klasyfikację oraz właściwości fizyczne i mechaniczne + - - - - - - - - - -
M_W002 zna rodzaje wód w gruncie, teorię wodoprzepuszczalności gruntów oraz mechanizm oddziaływania wody na szkielet gruntowy + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę o stateczności zboczy i skarp oraz wpływie mrozu na grunty + - - - - - - - - - -
M_W004 zna zasady prowadzenia badań terenowych i opracowania dokumentacji geotechnicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać analizę granulometryczną gruntu, sporządzić i scharakteryzować wykres uziarnienia, dokonać klasyfikacji gruntu - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi określić metodą laboratoryjną oraz metodą sondowania w terenie wartość stopnia zagęszczenia gruntu i dokonać klasyfikacji gruntu - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi wyznaczyć wartości: wilgotności naturalnej, granicy płynności i granicy plastyczności, wskaźnika plastyczności, stopnia plastyczności i konsystencji oraz ocenić stan i konsystencję gruntu - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi wyznaczyć wartość spójności gruntu z zastosowaniem ścinarki obrotowej SO-1 - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość znaczenia zagadnień geotechniki w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych
Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów
Rodzaje gruntów, ich stany i właściwości fizyczne
Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych właściwości gruntów
Przepływ wody w gruncie
Właściwości mechaniczne gruntów budowlanych
Stateczność zboczy i budowli
Wpływ mrozu na grunty
Badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznych

Ćwiczenia laboratoryjne:

Analiza granulometryczna gruntów
Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych metodą laboratoryjną.
Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów metodą sondowania.
Oznaczanie granicy plastyczności gruntów spoistych.
Oznaczanie granicy płynności gruntów spoistych.
Oznaczanie spójności gruntów z zastosowaniem ścinarki obrotowej SO-1

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii, matematyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brząkała W., Butra J., Gałczyński S.: Geotechnika w budownictwie i górnictwie.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.
2. Glazer Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1991.
3. Kostrzewski W.: Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich
oznaczania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2001.
5. Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
1998.
6. Pisarczyk S.: Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 1999.
7. Pisarczyk S.: Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2004.
8. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Wydawnictwa
Normalizacyjne “ALFA” – Warszawa, 1988.
9.PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis
10.PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania
11. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa,
2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
Do otrzymania oceny końcowej wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
1. Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
2. Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenia wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić, z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, oraz poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenie tego materiału ( z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.