Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-104-IG-s
Nazwa:
Inżynieria złożowa
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Siemek Jakub (siemek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student będzie znał równania bilansu masowego dla złóż węglowodorów IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student bedzie znał metody obliczania ilości dopływajacej wody do złoża węglowodorów IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student bedzie znał charakter zjawisk kapilarnych związanych przepływe dwufazowym w osrodku porowatym. Bedzie znał ogólne przyczyny tworzenia sie stożków i języków wodnych. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W09, IN2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student bedzie umiał wykonywać obliczenia bilansowe dla złóż ropnych, ropno - gazowych i czysto gazowych IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U04, IN2A_U06 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student będzie umiał wykonywać obliczenia dopływu wody złożowej z za konturu dla nieograniczonych i ograniczonych stref wodonośnych IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Stedent będzie umiał wykonywać obliczenia wydatku dozwolonego odwiertu ze wzgledu na stożki wodne IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03, IN2A_U04, IN2A_U06, IN2A_U09, IN2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student będzie miał swiadomość znaczenia procesów migracji płynów w osrodku porowatym i oceny ich wpływu na środowisko naturalne IN2A_K01, IN2A_K02, IN2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student będzie znał równania bilansu masowego dla złóż węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student bedzie znał metody obliczania ilości dopływajacej wody do złoża węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W003 Student bedzie znał charakter zjawisk kapilarnych związanych przepływe dwufazowym w osrodku porowatym. Bedzie znał ogólne przyczyny tworzenia sie stożków i języków wodnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student bedzie umiał wykonywać obliczenia bilansowe dla złóż ropnych, ropno - gazowych i czysto gazowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student będzie umiał wykonywać obliczenia dopływu wody złożowej z za konturu dla nieograniczonych i ograniczonych stref wodonośnych + + - - - - - - - - -
M_U004 Stedent będzie umiał wykonywać obliczenia wydatku dozwolonego odwiertu ze wzgledu na stożki wodne + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student będzie miał swiadomość znaczenia procesów migracji płynów w osrodku porowatym i oceny ich wpływu na środowisko naturalne - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Równanie bilansu masowego dla złóż węglowodorów

  W ramach wykładu zostanie wyprowadzone rownanie bilansu masowego dla złóża ropno – gazowego i złoża gazowego.

 2. Równanie bilansu masowego dla złóż węglowodorów c.d.

  W ramach wykładu będą nanalizowane różne przypadki złóż oraz posacie równnania bilansu dla tych złóż. Złóża wolumetryczne i niewolumetryczne. Identyfikacja charakteru pracy złóża gazowego. Ciśnienie nasycenia i jego znaczenie dla eksploatacji złóż ropno gazowych.

 3. Metody obliczania ilości dopływajacej wody do złoża z za konturu

  W ramach wykładu zostaną podane zostana najwazniejsze metody obliczania ilości doplywającej wody do złoża wraz z podaniem warunków ich stosowania.

 4. Analiza frontu wypierania płynów w złożu weglowodorów

  W ramach wykładu zostanie przeprowadzona analiza zjawisk wiazanych z wzajemnym wypieraniem sie płynów złożowych.
  Będą rozważane modele wypiersnia frontalnego (tłokowego) oraz warunki jego przyjęcia.
  Pojecie konturu rozmytego oraz przyczyny jest istnienia.
  Podstawy teoretyczne stosowania metod wtórnych i metod trzecich.

 5. Okreslanie czau przebicia się wody do odwiertów. Pojecia stozków i jezyków wodnych

  W ramach wykładu podane zostana sposoby oceny czasu przebicia sie wody do odwiertów. Podane zostaną przyczyny i warunki tworzenia sie stożków i jezyków wodnych w złożach węglowodorów.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Obliczenia bilansowe złóż węglowodorów

  W ramach cwiczeń wykonywane będą wariantowe przykładowe obliczenia dotyczące zostaowania rownań blilansu masowego dla złóż ropnych, ropno gazowych i gazowych.

 2. Obliczenia dopływu wody złożowej

  W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał obliczenia ilosci dopływajacej wody z za konturu przy użyciu różnych metod m.in. van Everdingena i Hursta oraz Fetkovitcha.

 3. Obliczanie czasu przebicia sie wody złozowej do odwiertu

  Wykonywane będą obliczenia czasu przepbicia sie wody złóżowej do odwertu przy założeniu frontalnego kontutu oraz wypierania lekościowego.

 4. Obliczenia wydatku dozwolonego odwiertu

  Wykonywane będą przykładowe obliczenia wydaktu krytycznego odwiertu pionowego i poziomego ze względu na stożek wodny przy użyciu równań Dupita i Scholsa oraz modyfikacji tych równań.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 65 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu będzie średnia ocen: oceny ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.4) oraz oceny egzaminu (waga0.6)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obligatoryjnie obecność na ćwiczeniach zgodniez reulaminem studiów oraz znajomośc materiału podaweanego na wykładach sprawdzanego na egzaminie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały dydaktyczne z wykładów
2.Chi U. Ikoku, Natural Gas Engineering, John Wiley & Sons, New York 1984
3.L.P. Dake Fundamentals of Gas Reservoir Engineering, Amsterdam, 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak