Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-105-IG-s
Nazwa:
Projektowanie otworów wiertniczych
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
dr inż. Skrzypaszek Krzysztof (varna@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu wiertnictwa naftowego, IN2A_W02 Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i gazowniczej y IN2A_W02 Kolokwium
M_W003 ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wiercenia otworów kierunkowych i multilateralnych IN2A_W03, IN2A_W04 Kolokwium
M_W004 na podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu: wiertnictwa naftowego, IN2A_W09 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu wiertnictwa naftowego, + - - + - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i gazowniczej y + - - + - - - - - - -
M_W003 ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wiercenia otworów kierunkowych i multilateralnych + - - + - - - - - - -
M_W004 na podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu: wiertnictwa naftowego, + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Podstawy projektowania konstrukcji otworu kierunkowego i multilateralnego z wykorzystaneim technik numerycznych. 2.Wyznaczanie głębokości zapuszczania kolumn rur okładzinowych w otworach kierunkowych i multilateralnych. 3.Obliczenia wytrzymałościowe rur okładzinowych w dwuosiowym stanie naprężeń w otworach kierunkowych i multilateralnych. 4.Przygotowanie otworów kierunkowych i multilateralnych do orurowania i cementowania.
5.Projektowanie uzbrojenia i wyposażenia kolumn rur okładzinowych w otworach kierunkowych i multilateralnych.
6 Zasady projektowania cementowania wielostopniowego rur okładzinowych.
7.Zasady doboru urządzeń do wierceń kierunkowych i multilateralnych
8.Projektowanie przewodu wiertniczego w otworach kierunkowych i multilateralnych .
9.Projektowanie technologii płuczek wiertniczych w otworach kierunkowych i multilateralnych .
10.Projektowanie hydraulicznych i mechanicznych parametrów technologii wiercenia kierunkowych i multilateralnych.
11.Kosztorysowanie prac wiertniczych w otworach kierunkowych i multilateralnych

Ćwiczenia projektowe:

1 Projekt trajektorii otworu kierunkowego lub multilateralnego.
2.Wyznaczanie głębokości zapuszczania kolumn rur okładzinowych w otworze kierunkowym lub multilateralnym.
3.Dobór średnic rur okładzinowych i narzędzi wiercących
4.Obliczenia wytrzymałościowe rur okładzinowych w dwuosiowym stanie naprężeń w otworze kierunkowym lub multilateralnym. 5.Projektowanie uzbrojenia i wyposażenia kolumn rur okładzinowych w otworze kierunkowym lub multilateralnym. 6.Projekt cementowania rur okładzinowych.
7 Dobór urządzenia wiertniczego.
8.Dobór narzędzi wiercących oraz projekt rdzeniowania
9 Projekt przewodu wiertniczego w otworze kierunkowym lub multilateralnym.
10.Projekt płuczkowy w otworze kierunkowym lub multilateralnym.
11.Projekt hydraulicznych imechanicznych parametrów technologii wiercenia w otworze kierunkowym lub multilateralnym.
12. Kosztorys otworu kierunkowego lub multilateralnego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Wykonanie projektu 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.CZĄSTKA J. ,: WIERTNICTWO . ,WYDAWNICTWO ŚLĄSK KATOWICE 1975.
2.GONET A., RZYCZNIAK M., STRYCZEK S. :„ZADANIA DO ĆWICZEŃ Z WIERTNICTWA”, SKRYPTY UCZELNIANE NR 1506, AGH, KRAKÓW . 1997;
3.GONET A., STRYCZEK S., RZYCZNIAK M. : „PROJEKTOWANIE OTWORÓW WIERTNICZYCH. ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI”, WYDAWNICTWO AGH. KRAKÓW 2004;
4.MISKA S., STRYCZEK S. :„PROJEKTOWANIE OTWORÓW WIERTNICZYCH”, SKRYPTY UCZELNIANE NR 775 , AGH, KRAKÓW 1980;
5.RACZKOWSKI J. : TECHNOLOGIA PŁUCZEK WIERTNICZYCH. WYDAWNICTWO „ŚLĄSK”. KATOWICE 1981.
6.STRYCZEK S., GONET A., RZYCZNIAK M.: „TECHNOLOGIA PŁUCZEK WIERTNICZYCH I ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH”, AGH, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO – DYDAKTYCZNE, KRAKÓW 1999;
7.SZOSTAK L. „WIERCENIE GŁĘBOKICH OTWORÓW”, WYDAWNICTWO „ŚLĄSK”, KATOWICE 1973;
8.SZOSTAK L., CHRZĄSZCZ W., WIŚNIOWSKI R.: „NARZĘDZIA WIERCĄCE.” WYDAWNICTWA AGH. KRAKÓW 1996 R.
9.SZOSTAK L.: WIERTNICTWO . WYDAWNICTWA GEOLOGICZNE. 1989
10. WOJNAR K.: „WIERTNICTWO. TECHNIKA I TECHNOLOGIA”, PWN, KRAKÓW. 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak